Bibliotheek

De lijst met boeken uit de inventarislijst, opgesteld door Jannes Russchen en Ger van Wijk , die aanwezig zijn in het archief van de kring:

 1. HOUWERZIJLeen dorp in De Marne, Albert Renkema / Jan Scholtens / Ytze Zijlstra
 2. Eenrum vroeger en later in woord en beeld Aaldert Duister / Dirk Molenaar / Dirk Pier / Jannes Russchen / Wybe Westra
 3. Het gemeentehuis van De Marne, Gemeente De Marne
 4. Pieterburen, geschiedenis van kerk, kerspel en borg, P. Biesta
 5. Het gezicht van Nederland – De Marne,David Hartsema
 6. In Zuurdijk daar stond een school,S.W. Mollema
 7. Fotoboek Kloosterburen, Rabobank 1914-1989
 8. Dorpen in westelijk Hunsingo , W.Duinkerken
 9. Nobiliarium van Wilhelm Coenders van Helpen, mr. H.O. Feith  /  herdruk Historische Kring De Marne
 10. Claveboek van Johan Tiassens, uitgave Historische Kring De Marne
 11. Pieterburen Broek Wierhuizen – kijken naar en lezen over toen, Tine G. Klunder / Hijlke Dijkstra / Anton L. Stiekema
 12. Inventaris van de archieven van de gemeente Leens (1682) 1811-1935 (1983), Jelle Hagen / Jannes Russchen
 13. Inventaris van de archieven van de gemeente Eenrum (1801) 1811-1930 (1988),Jelle Hagen / Jannes Russchen
 14. Inventaris van de archieven van de gemeente Ulrum (1798) 1811-1936 (1970), Jelle Hagen / Jannes Russchen
 15. Inventaris van de archieven van de gemeente Kloosterburen (1737) 1811-1935 (1980), Jelle Hagen / Jannes Russchen
 16. Stukken van de historische puzzel Kloosterburen in De Marne, drs. Bauke van Keulen
 17. Kerken met een leeuw in de gemeente Ulrum (Ulrum-Niekerk-Vierhuizen), J.W. Zonderman
 18. De Petrus-kerk van Leens, J.S. van Weerden
 19. Parochie Den Hoorn – Geschiedkundige aantekeningen, M.J. Gasman (herdruk door Historische Kring)
 20. Waren de Drenten en een deel van de Groningers Vikingen? Raymond ten Berge     * kopie
 21. De geschiedenis van Baflo/Rasquert/Den Andel/Tinallinge/Saaxumhuizen, Stichting Historische Kring Baflo    – 2 ordners –
 22. Nageslacht familie Hekma stammende van de boerderij “Hekkum” te Adorp, H.K. Noordhuis
 23. De kerk en toren te Eenrum, R.A. Luitjens-Dijkveld Stol
 24. Uit de archieven van De Marne, Jannes Russchen
 25. De boerderijen in de Marne, I.H. Zijlma
 26. Inventaris van de archieven van de gemeente Eenrum (1789) 1931 – 1989 (1990),Jannes Russchen
 27. Jonkers tussen Stad en Wad (De Groningse borgen en haar bewoners), W.A. Braasem (Esso Museum Reeks deel 5)
 28. De Marne als een eenheid, I.H. Zijlma / F.A.W. Noordhuis-van ’t Land / J.H. Mansholt / dr. L.H. Bruins
 29. Gedenkboek 1841-1941 * kopie * Vereeniging ter bevordering van landbouw en nijverheid te Leens
 30. Monumenten in Nederland – Groningen, Ronald Stenvert / Chris Kolman / Ben Olde Meierink / Sabine Broekhoven
 31. Het Reitdiep – boedelbeschrijving van een rijke erfenis, Jan Delvigne / Hans Elerie
 32. De kerk te Hornhuizen, Holstein / G. Smit
 33. Gesprek met de kerk (een rondleiding door kerk en historie van Niekerk), K.G. Pieterman
 34. Van over de grens (gids voor lokaal historisch onderzoek naar immigratie in Nederland)Nederlands Centrum voor Volkscultuur 1998 (Annemarie Cottaar / Jan Lactasen / Leo Lactasen)
 35. Het verhaal van Groningen, Jan de Vries
 36. De Eendenkooi “Onrust” in de Westpolder (nu bekend als “Nieuw Onrust”), Directie Noord Ministerie Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (ing. G. Mast)
 37. RAAP-rapport – Nieuwbouwplannen Kloosterburen / Waarderend archeologisch onderzoek, i.o.v. Gemeente De Marne
 38. Een archeologische waarneming in het Oldenklooster, Kloosterburen, Rijksuniversiteit Groningen (ARC) – M. Essink en J. Schoneveld
 39. Bij het honderdjarig bestaan van de Parochie Kloosterburen / geschiedkundige aantekeningen betreffende het Katholiek leven te Kloosterburen in de loop der eeuwen., R.H.F. Hegge (kapelaan)
 40. Cultuurhistorische verkenning Zoutkamp, Rijksdienst Monumentenzorg, ir. O. Kloosterman e.a., 1995. Structuurschets Zoutkamp-kern, Wissing stedebouw, 2002/2003
 41. Groninger Kerken, 13de jaargang nr. 4 december 1996 artikel over De zerken van Zuurdijk, Stichting Oude Groninger Kerken
 42. Virtus – Bulletin van de werkgroep Adelsgeschiedenis – kopie van het hoofdstuk – De Ommelander adel in de late middeleeuwen, R.H. Alma
 43. Rapport Cultuurtechnische Commissie – Ruilverkaveling De Marne 1971
 44. Grijpskerk – De geschiedenis van een Groninger gemeente, W.J. Formsma
 45. Discussierapportage De Marne – Hoofdlijnen van beleid – Kernprofielen Bügel/Hajema in opdracht van Gemeente De Marne 1999
 46. Monumenten Fragmenten, uitgave ter gelegenheid 20ste jaargang Tijdschrift Monumenten 1999
 47. Beschermde stads- en dorpsgezichten Eenrum (gemeente Ulrum) ingevolge artikel 20 van de Monumentenwet 1990 en uitbreiding 1997, publicatie van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
 48. Wierden voor het voetlicht (projectvoorstel bescherming 5 wierden), Landschapsbeheer Groningen
 49. Morfologisch analyse van ZOUTKAMP – kopie – ,Annelies Hartman
 50. De geschiedenis van het verre verleden van het Marne-eiland en eenige hoofdstukken over verschillende onderwerpen uit lateren tijd.  Marneman
 51. Eenrum      Katern: Omraais deur Guster,  Stichting Ainrom nait van Guster (eindredactie D.M.J. Molenaar), 1999
 52. Van vroeger en later, David Hartsema, 1989
 53. Grunneger Pertretten, David Hartsema, 1988
 54. Inrichtingsschets Lauwersmeergebied, Provinciale Staten van Friesland / Gedeputeerde Staten van Groningen, 1988
 55. Tien jaren uit de tachtigjarige oorlog 1588-1598, Robert Fruin
 56. De Afscheiding van 1834 in Groningerland – deel I classis Middelstum, dr. J. Wesseling
 57. Groninger plaatsnamen, dr. W. de Vries
 58. Hannekemaaiers en kiepkerels, Korn. Mulder
 59. Winsums verleden, J.B. Wolters
 60. Oude luister van het Groninger land, het werkcomité – Groninger Museum van Stad en Lande
 61. Culinaria der Groninger Borgen, uitgegeven door de Regentschap van het “Pragmaticum Illustre ten dienste van het Groninger Studenten Corps “Vindicat atque Polit”
 62. Spoorwegen in Groningen, Suzan de Boer Sap  * Stad en Lande Historische Reeks *
 63. Tussen Hunze en Lauwers, G.H. Ligterink
 64. Land en volk van Humsterland, Bierma
 65. Steenen charters (oude grafsteenen), mr. J. Belonje* Heemschut Serie *
 66. De Ommelander Borgen en Steenhuizen, W.J. Formsma / R.A. Luitjens-Dijkveld Stol / A. Pathuis
 67. Geschiedenis tussen Eems en Lauwers, W.J. Formsma* Groninger Historische Reeks 4 *
 68. Strubbelingen in stad en lande (academisch proefschrift), Cornelis Pauw
 69. Stads- en dorpskroniek van Groningen, J. Vinhuizen
 70. Het waterstaatsverleden van de provincie Groningen, J. Kooper
 71. Het Groningse gild- en stapelrecht tot de Reductie in 1594 (academisch proefschrift) 2 boekdelen, Pieter Gerrit Bos
 72. Groninger Gedenkwaardigheden (teksten wapens en huismerken 1298-1814), A. Pathuis
 73. Het strafproces in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers van 1602-1749, J. Frima
 74. De geschiedenis van de laatste eer in Nederland, H.L. Kok
 75. De Ommelander Kas 1594-1875, W. Duinkerken
 76. Nederlandse gewichten (stelsels, ijkwezen, vormen, makers en merken), K.M.C. Zevenboom / dr. D.A. Wittop Koning
 77. Jurisprudentia Frisist of Friesche Regtskennis, Hettema         2 boekdelen  uit bibliotheek van Van Bolhuis/Frima en toebehorend hebben aan de in­schrijver H. van Bolhuis te Leens (1834)
 78. De kerkelijke goederen in Friesland (beschrijving van de ontwikkeling van het recht omtrent de kerkelijke goederen in Friesland tot 1795), L.J. van Apeldoorn 2 boekdelen
 79. De historische ontwikkeling van de begrippen Bezit en eigendom in de landsheerlijke rechtspraak over onroerend goed in Nederland, J.Ph. de Monté ver Loren
 80. De windmolens, K. Boonenburg (Heemschutserie deel 69)
 81. Het oud-Friese “Kestigia”, R.P. Cleveringa Pzn.
 82. Ommelander Jagtregten, rechtsgeding tussen J. van Dam contra J. Groeneveld / J. Buiring
 83. Clauwgerechtigde Ommelander Heerd en Eisch van gegoedheid van den redger, R.P. Cleveringa Pzn.
 84. De Gereformeerde Kerk in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers (1595-1796), G.A. Wumkes
 85. Het Friese dorp in de middeleeuwen rechtshistorisch verkend, M.P. van Buijtenen
 86. Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis – deel XXXII en XXXVI, uitgave Wolters Noordhof        2 boekdelen
 87. Geschiedkundige atlas van Nederland – marken van Drenthe Groningen Overijssel en Gelderland, commissie voor de geschiedkundige atlas
 88. Die Hunsingoer Küren vom jahre 1252 und das Ommelander Landrecht vom jahre 1448, dr. Simonides
 89. De Lauwerzee – nagespoord in hare worden, haren omvang en hare verschillende bedijkingen, A.J. Andreae
 90. Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; twintigste deel; vervattende eenen aanvang der beschrijving van Stad en Lande, diverse auteurs
 91. Oude Friesche wetten,   deel I / deel II eerste stuk en tweede stuk  ,uitgave Friesch genootschap          3 boekdelen
 92. Groninger Molenboek, van der Veen Czn., 1981
 93. Landbouwkundige beschrijvingen uit de 19e eeuw – deel I en deel II, Vereniging voor Landbouwgeschiedenis
 94. Oud-Groningen Stad en Lande, C.H. Peters
 95. Nordseeküste – kleine kartengeschichte Frieslands zwischen Ems und Jade, A.W. Jang
 96. Stukken betrekkelijk het ontwerp ter afsluiting van het Reitdiep met goedkeuring van Zijne Majesteit de Koning in opdracht van Gedeputeerde Staten 1835
 97. Groninger Volksverhalen, verzameld door E.J. Huizenga-Onnekes bewerkt door K. ter Laan
 98. Gemeenteatlas van de provincie Groningen 1867, J. Kuyper
 99. Een zekere Eenheid – liber Amicorum C.O. Jellema, Philip Elcher
 100. “Asinga” De Groninger boer (De wording van een nieuwe plattelandselite 1775-1875), redactie Ynte Botke / Herman Maring
 101. De Marne – Eene geschiedkundige beschrijving van De Ommelanden in het algemeen en hetwestelijk gedeelte van Hunsingo in het bijzonder, J. Zijlma, 1971
 102.  Architectuur en stedebouw in Groningen 1850-1940, Margriet Panman en Jans Possel, 1992
 103.  Wat is heemkunde, H. Reydon
 104. De borgen in De Marne, R.A. Luitjens-Dijkveld Stol
 105. De Friesche Kleihoeve (bijdrage tot de geschiedenis van den cultuur grond vooral in Friesland en Groningen), O. Postma
 106. De Geschiedenis van de Middeleeuwen aan de Groninger Universiteit 1614-1939, Catrien Santing
 107. Zur frühgeschichte der Gemeinde Dötlingen, Horst Wichmann. Over partnergemeente in Duitse taal
 108. Neues Dötlinger Dorfbuch, Heinrich Poppe / Horst Wichman   Over partnergemeente in Duitse taal
 109. Dorpen in noordelijk Westerkwartier, W. Duinkerken
 110. Reproducties van fotoboek aangeboden aan burgemeester Vos in 1954, Gemeente Eenrum / teruggeschonken door H.D.P. Pol in 1999
 111. De borg Verhildersum en zijn bewoners, R.A. Luitjens-Dijkveld Stol
 112. Vele gebouwen, één Fundament 1899-1999 – Honderd jaar Gereformeerde Kerk Schouwerzijl-Eenrum, G.H. Spoelman
 113. Kloosterburen 1940 – 1945, Commissie “50 jaar bevrijding in Kloosterburen”
 114. De Atlas der Provincielanden van Groningen (1722 – 1736), Meindert Schroor
 115. De Atlas der Stadslanden van Groningen (1724 – 1729), Meindert Schroor
 116. Een nieuw toekomstperspectief voor de Waddenkust, Het 7e Keuningcongres (Jubileumcongres Waddenvereniging)
 117. De Westpolder – aanvulling over periode 1976-2000, Thema Mansholt / Klaas Sijpkens / Gerard Zijlma
 118. Boerderijen Route Noordwest Groningen, VVV Lauwersmeer Oost
 119. Hervormd en Rooms in het Marne-gebied in de loop der geschiedenis – serie artikelen, L.H. Bruins
 120. Rapport voor de ruilverkaveling De Marne 1972, Centrale Cultuurtechnische Commissie
 121. Marne-memories 1 en 2, J.S. van Weerden
 122. Spanningen en Konflikten – verkenningen rondom de afscheiding van 1834, J.S. van Weerden
 123. Inventaris van de archieven van de gemeente Leens (1911) 1931-1989 (1996), Jannes Russchen en Henk Smit123a. Inventaris van de archieven van de gemeente Ulrum (1874) 1931-1989 (2000),Jannes Russchen
 124. Inventaris van de archieven van de gemeente Kloosterburen (1883) 1935-1989 (1993), Jannes Russchen
 125. Cursus Grunneger Toal, Literatuur en Cultuur – Heur es aan! – t Hogelaand, C.G. Reinders & F.C. Schreiber
 126. Bundel genealogische gegevens van onder andere families Scholtens en Lammerts met kopieën van onder andere bidprentjes aangeboden door de heer Lammerts
 127. Verzameling van ongeveer 50 bidprentjes (1999 en 2001), aangeboden door Van der Laan, De Schouwer 12  Baarn / H. Lammerts, Ewer   Zuurdijk
 128. Rondom de oude Lauwerszee, David Hartsema
 129. Christelijk Onderwijs Leens, 1875-2000, U.J. de Vries
 130. Herinneringen van een molenaar uit Mensingeweer, G.H. Spoelman
 131. Mensingeweer in 1829, G.H. Spoelman
 132. De Franse kaarten van Drenthe en de noordelijke kust 1811-1813, H.J. Versfelt en M. Schroor
 133. Tafel der afstammelingen Familiealbum Wolters – Dijkhuis, J.L. Jonker en C.P.M. Leurs
 134. Kunsthistorisch en sociologische geschiedenis van het dorp Pieterburen (scriptie), Mej. A. Gunster
 135. De geschiedenis van Zoutkamp – Van de oudste akte tot 1870 -scriptie- Jolanda Steegstra
 136. Van korenschepen en de korenbeurs, Bij een tentoonstelling van het Ommelander Museum op Welgelegen, Verhildersum, 1 april – 1 november 1994
 137. Ploegen, Tentoonstelling van het Ommelander Museum in boerderij Welgelegen Landgoed Verhildersum
 138. Album van oud-Groningen, Groninger Museum voor stad en lande 11 december 1964 tot en met 17 januari 1965, A.T. Schuitema Meijer / drs. A. Westers
 139. Van Zoutkamp naar Pieterburen in het voetspoor van Van Lennep en Hogendorp – fiets en wandelroute gebaseerd op een tocht uit 1823, VVV Lauwersmeer Oost door drs. P. van den Burg
 140. De grafzerken te Niekerk (kopie), K.G. Pieterman
 141. Land van terpen en dijken (kopie), Jan A. Niemeijer 1967
 142. Zes maal mei – de Groninger Veenkoloniën in de tweede wereldoorlog (kopie), Nico Boiten / Harm van der Veen / Hermien Vinke
 143. Een nieuwe kijk op het oude Eelde, drs. C. Schaafsma / M. Arends-Luinge
 144. Van korenschepen en de korenbeurs – bij een tentoonstelling van het Ommelander Museum op Welgelegen, Verhildersum 1 april – 1 november 1994
 145. Ploegen – tentoonstelling van het Ommelander Museum in boerderij Welgelegen Landgoed Verhildersum Leens 1992
 146. Op reis door Friesland in de vorige eeuw, W. Eekhoff
 147. Landschap als geheugen, Bervaes / Pieter Bol / Marc Chavannes / Huib Goudriaan / Frans Klijn / Aart Kusters / Max Paumen / Abele Reitsma / Willem van Toorn
 148. Het kadaster – proefschrift, Hendrik Jacob Rijtma
 149. De geschiedenis ligt op straat – straatnamen in Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen, Werkgroep Beuningse Straatnamen
 150. Langs onze wegen (Heemschut-serie 11), Allert de Lange
 151. Schiermonnikoog van Westerstrand tot Willemsduin, Abrahamse / H. Koning
 152. Groningen op Zicht, Lykele Jansma uitgever
 153. Trammend door Groningen, C.J. van den Berg / G.W. Kattenbeld
 154. Gronings Historisch Jaarboek 1997, Regio-Project uitgevers
 155. Hoofdlijnen Rechterlijke Organisatie in de Noordelijke Nederlanden, J.Ph. de Monté Ver Loren
 156. Westernieland – geschiedenis van kerk en dorp, Herma Hulscher / Eike Liewes / Jef Mootzelaar / Herma Wezeman
 157. Burgerlijke stand en bevolkingsregister, R.F. Vulsma (Centraal Bureau voor Genealogie)
 158. Internet bij stamboomonderzoek, Yvette Hotink / Jeroen van Luin (Centraal Bureau voor Genealogie)  – * kopie *
 159. Dijken en zeedijksters, R. Nouta
 160. Het Hogeland, het Lageland, water – land – dijken en wierden – * kopie * , M.A. Holtman
 161. Drieluik boerderijenroutes Groningen (Westerkwartier – Noordwest Groningen – Oost Groningen), Toeristisch Huis Oost-Groningen
 162. Naamsaanneming in Groningen, 1811-1826 / Groninger Bronnen en Toegangen, P.J.C. Elema, 1994
 163. Wind, stoom en stroom – voormalige bedrijvigheid in Groningen sinds 1800, Ger Blijham                (RUG Geschiedeniswinkel)
 164. De Pudding in de vorm, Verhildersumborg, 1984
 165. De baanbreker – Stichting Marnecommissie 1968-2002entenzorg, Piet Huizenga, 1995
 166. Luchtfoto Atlas Groningen, samensteller  Rob Kersbergen – uitgeverij 12 Provinciën 2003
 167. Het boerenerf in Groningen 1800-2000, Tineke Scholtens 2004     Groninger Historische Reeks
 168. Zoutkamp – Een wandeling door de geschiedenis, Wim Mollema , Uitgeverij Profiel 2006
 169. Met de boderijders naar Groningen – De geschiedenis van de Bodediensten, David Hartsema en Wim Mollema    Uitgeverij Profiel 1987
 170. Langs oude monumentale Groninger kerkhofjes, Diverse auteurs – i.o.v. VVV Marenland Winsum 2002
 171. Versteende Welvaart, Anje Reenders,  Uitgeverij Noordboek 2007
 172. Het huisje op de begraafplaats (Lijkenhuisjes in Groningen), Pieter de Vries , Profiel 2007
 173. Hendrik de Cock – Afgescheiden en toch betrokken / bijlage: Routeboekje, Dr. H. Veldman 2004
 174. Claveboeck van Johan Tiassens 1986, Historische Kring De Marne, bewerkt door dr. L.H. Bruins
 175. Molenrij, H. Werkman
 176. Jubileumbrochure 1928-1953 Selectiebedrijf Luidenburg 1953, P. Dijkhuis
 177. Honderd jaar kerkgebouw Gereformeerde Kerk Ulrum 13-11-1901/13-11-2001, Jubileumcommissie bestaande uit 5 personen
 178. Katholieken in De Marne sinds 1594 – In en rond de parochies van Wehe den Hoorn en Kloosterburen 2009 – aanwezig 2 exemplaren, Drs. E.O. van der Werff
 179. Waddenland – Landschap en cultureel erfgoed in de Waddenzeeregio 2001,Ministerie Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
 180. Kerken met een leeuw in De Marne Uitgeverij Vliedorp te Houwerzijl
 181. Alle middeleeuwse kerken van Harlingen tot Wilhelmshafen 2007, Peter Karstkarel
 182. Jacob Molenhuis fotograaf van een verdwenen samenleving 2009, Bertus Fennema
 183. Lauwerszee-verslag 1904 – Nader onderzoek inzake indijking der Lauwerszee, In opdracht van gedeputeerde staten van Friesland en Groningen – bestaande uit twee delen
 184. Groningsche buurt-spoorwegen – eene beschouwing omtrent de wenschelijkheid en mogelijkheid 1880, R.J. Dijkema
 185. Stad en platteland eene historische, psychologische en staatkundige beschouwing over de verhouding tusschen stad en platteland 1923, P. Dijkhuis
 186. Een monsterproces (lijfstraffelijke rechtspleging der Ommelanden in de eerste helft der 18e eeuw), G. Zijlma te Westpolder
 187. Drie humoristische voorlezingen van J. Zijlma, Uitgave J.C. Mekel te Winsum 1906
 188. De ontdekking van Kloosterburen. Kroniek van een Gronings dorp op weg naar de eenentwintigste eeuw. NCRV 2000
 189. Rechterlijke organisatie van Humsterland en die van De MarneJ. Ph. de Monté Verloren 1948
 190. Goosen Geurt Alberda van Dijksterhuis 1766-1830, Frans Haks en Ynte Botke 1981
 191. Rijksmonumenten in de gemeente De Marne, Riet Pastoor 2009
 192. Nagelaten geschriften van Willem van der Leij te Panser, onder Vierhuizen. Voorafgegaan door karakterschetsen van de overledene door W. Bronneger Onnekes
 193. Boerderijenroute Noordwest Groningen, VVV Lauwersmeer Oost 1989
 194. Het geslacht Ozinga – familieregister, Berend Ozinga 1937
 195. Beschrijving der stad Groningen, J.P. Beukema schoolonderwijzer te Leens 1821
 196. Natuurlijke historie der provincie Groningen, H.A. Venhuis, schoolonderwijzer te Kloosterburen, 1829
 197. Ach lieve tijd – 2500 jaar Ommelanden, verzamelband van 18 brochures Uitgeverij Waanders
 198. Het veelzijdig practische leven in gebonden stijl, F. van Til, landbouwer te Ulrum, 1938
 199. Hogeland contra haute-finance. Een studie over het verzet op het Groninger Hogeland  tegen de financiële sanering van minister Floris Adriaan van Hall
 200. Ik heb het beste gewild – Het verzetsleven van Klaas Roelof Woltjer (1917-1944), Karel Kreuning, 2011
 201. ’t Hart voor de zeehond, Dagblad van het Noorden, 2006
 202. Het Leichelorgel in de Petruskerk van Pieterburen, Stichting Oude Groninger Kerken, 2008
 203. Het Van Oeckelenorgel in de dorpskerk van Vierhuizen, Stichting Oude Groninger Kerken, 2008
 204. Historisch Overzicht van de Gereformeerde Kerk in Leens, lL.W. Musschenga, 1986                   – aanwezig 2 exemplaren
 205. Architectuur en stedenbouw in Groningen 1850-1940, M. Panman en J. Possel, 1992
 206. Het Engwierumer polderhuisje en zijn bewoners, R. Nouta, 1995
 207. De geschiedenis van Wad en Land, Verhildersum, 1966
 208. De kerk en toren te Eenrum, R.A. Luitjens-Dijkveld Stol, 1975
 209. Bij het honderdjarig bestaan van de parochie Kloosterburen * kopie* R.F.A. Hegge, 1946
 210. Winter 1979 door de lens, Idema en anderen, 1979
 211. Voor een handvol stuivers, R. Paping, 1995
 212. Het orgel in de H. Bonifatiuskerk te Wehe-den Hoorn, Ton van Eck, 2011
 213. Het Adema-orgel van de H. Willibrorduskerk te Kloosterburen, Ton van Eck en Victor Timmer, 2012
 214. Fotoboek Kloosterburen, Rabobank Kloosterburen, 1989
 215. 250 jaar Hinsz-orgel te Leens, Dr. Arend Jan Gierveld (Stichting Hinszorgel), 1983
 216. Sinds de Reductie in Stad en Lande van Groningen, 1994, W. Duinkerken
 217. ’t Stort bie Lains, A. Sligter, 2012
 218. Het waait hier altijd – station Ulrum 90 jaar, Paulien Schreuder en Harry Koopmans–, 2012
 219. Moeke, post uit Ulrum, Harry Bolwijn, 2013
 220. Gemeentehuizen op het Hoogeland: Is er verband tussen politiek en stijl? Jelle Faber, 2009
 221. De atlas van Huguenin – Militair topografische kaarten van Noord Nederland, H.J. Versfelt en M. Schroor, 2005
 222. Op zuik noar nij geluk – Stichting Het Grunneger Bouk, Jan Iden, 2012
 223. Liefdesbrieven van een Vinkepaar in de 19e eeuw – van Francisca Margaretha Post (Leens 23 december 1862) en Gerardus Wolbertus Vinke (Winschoten 21 juni 1854), Gerard Vinke te Oirschot, maart 2013
 224. Asingahof – Bejaardenzorg in Ulrum 1956-2013, Redactie Merne van de Vereniging Historische Kring De Marne, 2013
 225. Van brandweer De Marne naar Veiligheidsregio Groningen, Eindredactie – Jannes Russchen en Klaas de Vries, 2013
 226. Burgemeester in verzet 1940-1945 – Een biografie in de vorm van brieven, Meerten Ritzema, 2008
 227. De borg tot Weeh – over verdwenen borgen en hun volgelingen       kopie scriptie Jorn Flach / Renno Hokwerda / Jeroen Laeven, 2009
 228. ’s Lands schip Verhildersum – Drie tentoonstellingen rond een tekening van Willem van de Velde, C.W. van Helbergen, 2001
 229. Winsum 1940-1945, Stichting herdenking 4 mei Winsum – Jan Regtien, 2005
 230. Gedenkboek Nijverheid 1991
  – deel 1 Historie van De Marne
  – deel 2 Boerderijen in De Marne en hun bewoners
  Redactie: G.F. Beukema, dr. L.H. Bruins, P. Lindenbergh, G.R. Meijer, 1991      schenking Tuma
 231. Op de dam een ijzeren hek met krullen – kerkhofhekken in Groningen, Pieter de Vries, 2009
 232. Gedenkboek Gereformeerde Kerk Zoutkamp, Commissie 100 jaar zelfstandige Gereformeerde Kerk te Zoutkamp, 1991
 233. Een nieuwe toegangsweg tot de geschiedenis, Dr. L.H. Bruins, 1988
 234. Herinneringen aan Westernieland, Ada Wierenga
 235. Sporen van een Joods verleden in Noordwest Groningen, Hamburger en J.C. Regtien, 1995
 236. Rijtuigen, H.B. Vos, 1961
 237. Iets over volkshuisvesting en de middelen tot verbetering, L.S. Louwes, 1894
 238. Redevoering H.D. Louwes 1930-1941–, 1947
 239. Midzummerverhoalen, K.G. Pieterman, 2013
 240. De Wetsingerzijl – een waterstaatkundig pronkjewail aan het Reitdiep, Jan Delvigne en Attie Bos, 2013
 241. Pieterbuurster Landbouwblad, Landbouwvereniging Pieterburen Westernieland, 1982
 242. De Nederlandse boerderij in het begin der 19e eeuw. Stichting Historisch Boerderij-onderzoek drs. R.C. Hekker en drs. J.M.G. van der Poel, 1967
 243. Dorpstimmerman of stadsarchitect? – Notities bij enige Friese boerderij-ontwerpen uit de 19de eeuw. Stichting Historisch Boerderij-onderzoek S.J. van der Molen, 1980
 244. De benaming van houtverbindingen en constructieve houten elementen bij oude boerderijen. Stichting Historisch Boerderij-onderzoek S.J. van der Molen, 1973
 245. Warfhuizen 2000 – Fotoboek van de Warfhuisters en hun woningen rond de eeuwwisseling. Vereniging Dorpsbelangen Warfhuizen, 1999
 246. Structuurvisie gemeente De Marne. Gemeente De Marne / Bugel Hajema, 2000
 247. Structuurvisie De Marne / ruimtelijke kernkwaliteiten en bijlagen, Gemeente De Marne / Libau, 2013
 248. Bundel Tijdens mijn gijzelaarstijd 1944-1945 Klaas Luidens / Jan Brondijk / Tobi van Dijk,  – kopie – Jan Brondijk, ongedateerd
 249. Klappers op de huwelijken voor 1750 in de provincie Groningen. Deel 7 Leens, Ulrum, Kloosterburen en Eenrum. Stichting Vrienden van de Groninger Archieven, 1991
 250. Steenen charters (oude grafsteenen), Allert de Lange, 1942
 251. Nederlandsche Boerenerven, Dr.ir. J.T.P. Bijhouwer, 1943
 252. De achtergrond van de persoonskaart, Prof.dr. J.F. van Bemmelen, 1944
 253. De huismerken, Mr. H. Reydon, plm. 1940
 254. Het volkskarakter in de heraldiek, C.Pama, 1943
 255. Inleiding tot de wapenkunde,J.C.P.W.A. Steenkamp
 256. Beknopte handleiding tot de kennis van het Nederlandsche oude schrift, H. Brouwer, 1943
 257. Zegels, J.C.P.W.A. Steenkamp, 1943
 258. Gruoningana Jaarboek voor genealogie naam- en wapenkunde. Stichting Gruoninga, 2002
 259. Gemeentebeschrijving Ulrum Monumenten Inventarisatie Project. Provincie Groningen, omstreeks 1994
 260. Liedboekje voor de kinderen in de Marne, Samensteller onbekend, omstreeks 1935
 261. GEDENKBOEK uitgegeven bij de herdenking van het eeuwjaar der AFSCHEIDING in opdracht van de Generale Synode der Christelijk Gereformeerde Kerk in Nederland, D.J. van Brummen, 1934
 262. ‘k Zal Gedenken 1894-1954, Gedenkboek uitgegeven bij het zestig-jarig bestaan van de Theologische School der Christelijk Gereformeerde Kerken, Curatorium der Theologische School, 1954
 263. HENDRIK DE COCK – Eerste Afgescheiden Predikant in Nederland beschouw in Leven en Werkzaamheid, (Helenius) de Cock, 1859
 264. Enkele hoogtepunten uit de geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerk, Buijs, omstreeks 1955 2 exemplaren (een met groen en een met geel omslag)
 265. Ziende in het gebod (uit het leven van ds. H. de Cock van Ulrum), Daan Grootveld, 1972
 266. Kruisdragers – Een Gronings verhaal uit het Ulrum van 1834, S.Hamveld, 1934
 267. Gemeente Leens – een blik in het verleden, Wim Mollema en Jan Bulthuis, 1982
 268. Van Asingaborg tot Asingapark, R.J. Reukema, 1988
 269. Zwerven door Groningen – Het land van wierden en heerden, Drs. Fop I. Brouwer, 1941
 270. Bundel over het dorp Ulrum met diverse bijlagen, Egbert Nienhuis, 1964 – kopie
 271. Historie van Groningen Stad en Land, Dr. W.J. Formsma e.a., 1981    —  schenking Tuma
 272. De Atlas van Kooper, Meindert Schroor, 2003        schenking Tuma
 273. Grote Historische Atlas van Nederland / 2 Noord-Nederland 1851-1855, Wolters-Noordhoff, 1990                                                                                         schenking Tuma
 274. De Westpolder – De geschiedenis van een Waddenpolder en zijn ingelanden (met foto 1952), J.S. van Weerden, 1960      —   schenking Tuma
 275. Slikken of Stikken – 1939-1955: Werkverschaffing in Groningen, Cees Stolk, 1992/1993                                                                                             — schenking Tuma
 276. Boerderijen in het Halfambt, 1992, G. Boerma, A.F. Kruizinga, R. van der Tuuk
 277. Wadden-ijstochten Schiermonnikoog Winter 1928-’29, 1982, S.W. Mollema    —schenking Tuma
 278. Emo, tussen angst en ambitie – Een Groninger abt in de dertiende eeuw, 1984. Stad en Lande – Historische Reeks, H.P.H. Jansen    —- schenking Tuma
 279. Scholen in Groningen, 1986.
  Stad en Lande – Historische Reeks, H.F. Bruijel-van der Palm en 3 anderen     —    schenking Tuma
 280. Het Groninger Landschap, 1989.
  Stad en Lande – Historische Reeks 8, Meindert Schroot en Jan Meijering        —-     schenking Tuma
 281. Boerderijen in Groningen, 1987.
  Stad en Lande – Historische Reeks 7, P.W. Havik       — schenking Tuma
 282. De hel van Jipsinghuizen – 1924-1939 Werkverschaffing in Groningen, 1988, Cees Stolk
 283. Groningen en Ommelanden in Grootvaders Tijd, 1976, Rein Brouwer
 284. Groningen in oude ansichten, 1976, G.W. Kattenbeld
 285. Ubbo Emmius – Friesland tussen Eems en Lauwers en de Stad Groningen, 1989. Vertaald door P. Schoonberg
 286. In en om Groningen, omstreeks 1940 (wandel- en fietsroutes). VVV – gedrukt bij fa. Dijkhuizen en van Zanten
 287. Genealogie Bulthuis-Drayer, 1994, Bulthuis-Drayer — schenking Tuma
 288. Rondblikken van schoenerkapitein tot stadsfotografie, 1981, J.A. Bodewes – schenking Tum
 289. Rapport betreffende de ruilverkaveling van gronden, gelegen in de gemeenten Kloosterburen, Leens en Ulrum, genaamd ruilverkaveling “Zwintocht”. Ministerie van landbouw en visserij, 196
 290. Jubileumbrochure 1928-1953 Selectiebedrijf Luidenburg, 1953
 291. Structuurvisie De Marne; deel 1: Ruimtelijke kernkwaliteiten, juli 2013. Opdrachtgever gemeente De Marne.
 292. Structuurvisie De Marne; deel 2: Kernopgaven, december 2013. Opdrachtgever gemeente De Marne.
 293. Gemengde berigten; Over den aard en oorsprong van eenige lasten in de Ommelanden, bekend onder den naam van Dekenlammeren, Koeschot, Bonghaver, z.j. fotokopie. N. Westendorp
 294. Bewoners van De Marne in de Tweede Wereldoorlog. Samenstelling en redactie P. v.d. Burg. Bedum, Profiel, 2004.120 blz.
 295. Rijk met kleine dorpen; Een sociologisch onderzoek naar het platteland van Noord-Groningen. J.D. Gardenier. Assen, Van Gorcum, 2012. 184 blz.
 296. Flumen Labeke; op de grens tussen Groningen en Friesland. A. Landman. Workum, Landman, 2006. 40 blz.
 297. Fotoboek Warfhuizen. Warfhuizen, Vereniging Dorpsbelangen Warfhuizen, 2019.
 298. Je treft vanzelf de wind; De opmerkelijke reis van zaagmolen De David. J. van Dijk. Uitgave van Stichting Behoud Molen De David. Bedum, Scholma Druk, 2014. 112 blz.
 299. Hollands welvaart; 160 jaar koren- en pelmolen in Mensingeweer. J. van Dijk. Uitgave Molenstichting Hollands Welvaart. Bedum, Scholma Druk, z.j. 72 blz.
 300. Vrouger; Opgroeien in een groot arbeidersgezin op het Hogeland; Verhalen van Warfhuizen tussen 1940 en 1960. D. Mulder-Groenewoud. 2e dr. Pumbo.nl, 2020. 153 blz.
 301. Pieterburen Wad’n dorp. Uitgave R. van den Elst, Eenrum. M. Berend, R. van den Elst en C. Schelling. 2e dr. Bedum, Scholma Druk, 2004. 104 blz.
 302. ’t Hart voor de zeehond; 35 jaar Zeehondencrèche Pieterburen, 65 jaar Lenie ’t Hart, 100 jaar dierenliefde. Redactie Dagblad van het Noorden. Dagblad van het Noorden/Noordboek, 2006. 143 blz.
 303. Van Veen tot Zee; Een Reisverhaal vanuit het Drentse veen naar de waddenkust. H. Punter. Uitgave van ANWB, Het Drentse Landschap, Het Groninger Landschap e.a. Met routekaarten voor een fietstocht in zeven dagtochten. z.j. 63 blz.
 304. Bloemkes uit mijn dagboek. F. Slapsma-Tiessens. (Land en volk van stad en ommelanden) Assen, Van Gorcum, 1940. 106 blz.
 305. Vraagboekje over de Bijbelsche en Kerkelijke geschiedenis voor de catechisatie in het winterhalfjaar. J.A. Willinghe. Winsum, Mekel, 1900. 40 blz.
 306. Presentielijst van de Zondagschool te Mensingeweer over het jaar 1962-1963. Delft, Meinema, z.j.
 307. Joden in Noordwest Groningen. M. Luth. Eindexamenscriptie (vwo) aardrijkskunde Augustinuscollege, 1997. 45 blz.
 308. De keuring van pootaardappelen in Noordwest-Groningen van 1932-1990. L. Musschenga. 67 blz.
 309. Notoarestoen; ’n Verzoameling Oetzunderlijk Oethaims Gruin. J. Knol. Jubileumboek van Stichting Arboretum Notoarestoen Eenrum, 2018. 53 blz.
 310. De Joodse Gemeenschappen in Noordwest-Groningen Winsum Eenrum Leens-Ulrum Warffum 1751-1947. C.A. van der Berg. (Groningen), Mr. J.H. de Vey Mestdagh Stichting, 2000. 214 blz.
 311. Zinnen verzetten rond het Lauwersmeer. Gritter gedichten, J. Willems verhalen. Houwerzijl, Vliedorp, 2012. 63 blz.
 312. Lauwersmeer; strategische plananalyse. Amsterdam, Must stedebouw, 2007. 91 blz.
 313. Gids voor Eenrum. Eenrum, Vereniging Dorpsbelangen Eenrum, z.j. 16 blz.
 314. Acte van Afscheiding of Wederkeering Ulrum 1834. P. van den Burg. Houwerzijl, Vliedorp, 2014. 43 blz.
 315. Leven op een breuklijn. T. Eising, J. Faber e.a. Nederlands Adviesbureau Monumentenzorg Interieurarchitectuur, 2013. 95 blz.
 316. Kiek over diek; van lauwerszee tot dollard tou; een route langs de waddenkust in 2020. Bosch Slabbers Landschapsarchitecten i.s.m. Landschapsbeheer Groningen; in opdracht van provincie Groningen, 2009.
 317. Visie Lauwersoog. In opdracht van de denktank Lauwersoog namens de provincie Groningen, 2009.
 318. Onder duizend kleuren grijs. H. Zwier. Zuidhorn, Zinnenkunst, 2011. 40 blz.
 319. Op de dam een ijzeren hek met krullen; kerkhofhekken in Groningen. P. de Vries. Groningen, Stichting Oude Groninger Kerken, 2009. 32 blz.
 320. Groninger kleibossen; Groene parels in het agrarisch cultuurlandschap. A.E. de Winter. Bedum, Profiel, 2015. 80 blz.
 321. Vierhuizen 1945-1995. S.L. Louwes. Bijlage Dorpsbabbel Vierhuizen augustus 1995. 11 blz.
 322. Genealogische bibliografie van de provincie Groningen. W.G. Doornbos. Groningen, 1990. 60 blz.
 323. Dijkschouw -spel Vierhuizen. (Expositie, poëzie en muziek)1979.
 324. De opstand in Aduard in 1718. T. Ufkes. Groninger Volksalmanak 1984-1985; blz. 91-101.
 325. Een beschrijving over Ezonstad. Vrije Fries, nr. 14, 1881; blz. 224-297.
 326. Zuurdiek, mien dörpke; mit twei schetsen van Geuchien Zielmoa. J.S. van Weerden. Groningen, Stabo/All-round, 1966. 158 blz. (Groningse Herdrukken nr. XIII)
 327. Stinzenplanten in Noordwest-Groningen; Börgbloumkes, in en rond Domies Toen in Pieterburen. Samenstelling en eindredactie A. Broekhuizen. 2e dr. Bedum, Profiel, 2006. 80 blz.
 328. Jubileumboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de watersportvereniging Lauwerszee; 1966-1991. Leens, De Marne, (1991). 132 blz.
 329. Kracht; kennis en talent bundelen en inzetten. Sint Jan in Kloosterburen/Krimp Kloosterburen. (22 blz.)
 330. Kapitein J.M. Beukema; zoon van het boerenland, zeeman van formaat, geschoold door de Minerva. A. Boerma. Groningen, Peach, 2003. 122 blz.
 331. Heijne de Groote, vermaard zeerover van de vijftiende eeuw. H.O. Feith. 138-153 blz. Z. pl. en z.j. Kopie van?
 332. De Oostfriese hoofdeling. N.E. Algra. In: Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis/Revue d’histoire du droit; deel XXXII, aflevering II. Groningen, Wolters, 1964; blz. 193-244.
 333. Fertuten en Tralarchies; een route langs historische ornamenten en straatmeubilair in het marengebied. Red. Projectgroep VVV marengebied. Z. pl. en z.j. 78 blz.
 334. Rapport plattelandskernenbeleid van de Groninger Christelijke boeren- en tuindersbond. 1963. 34 blz.
 335. Hornhuizen op het eerste gezicht. A. Achterhoff. 2009. 220 blz.
 336. Gemeente Eenrum. W.S.V. “De Pool”/Ver. Dorpsbelangen. 1984. 24 blz.
 337. De maatschappij tot nut van ’t algemeen; tweehonderd jaar jong. N. Kreuwels en G. Janssen. Lelystad, Stichting IVIO, 1984. 20 blz. (AO; nr. 2037)
 338. Langs de oude Groninger kerken. R. Steensma. 3e dr. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. 159 blz.
 339. (School)merklappen uit De Marne. T.M.J. van Spanning-van Oosterom. Uitgegeven bij de expositie van schoolmerklappen uit de Marne (Gr.) van 21 april tot 3 november 2002. Leens, Verhildersum, (2002). 20 blz.
 340. Bedrijvenboek De Marne. Bedum, Profiel, 2019. 416 blz.
 341. Jonge jaren tussen graan en slik; Jonge jaren van een bevlogen boer en politicus. D.R. Mansholt. Z. pl., Profiel, 2021. 160 blz.
 342. Boerenerven in het Oldambt; Historisch onderzoek en suggesties voor verbeteringen. L.H. Alberts, S. Bakker-Weenink en M.B. Schöne. Dl. 1. Z. pl., Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 1990.
 343. Doorlopen van Kruisweg 1850-2010. P. van der Ploeg. Bedum, Scholmadruk, 2011. 228 blz.
 344. Typisch Ulrum! Dorpsidentiteit aan de hand van verhalen. P. de Braal en T. Willems-Kruize. Z. pl., Stichting Ulrum 2034, 2016. (30 blz.)
 345. Project 2034; een leefbaarheidsproject over de dorpsontwikkeling van Ulrum. 2e dr. Vereniging Dorpsbelangen Ulrum, z.j. 54 blz.
 346. De Marne blijvend de moeite waard; Integraal beleidskader krimp en leefbaarheid. Z.pl., Gemeente De Marne, 2011. 32 blz.
 347. Op Huninga. Warffum, T. Duursma. Stichting Uitgaven Noord-Groningen, 2016. 208 blz.
 348. Havencomplex Lauwersoog, ontwikkelingsvisie. Amsterdam, Venhoeven C.S., 2004. 45 blz.
 349. Op stap in …Nationaal Park Lauwersmeer; Unieke natuur op oude zeebodem. C. Dirkse-Vreugdenhil. Bedum, Profiel, 2021. 128 blz.
 350. Vrijstaat Lauwersoog; bouwen aan een nieuwe geschiedenis van een markante plek; een plan van aanpak voor een ‘icoon’ in Lauwersoog. Z.pl.,Yacht, 2009. 12 blz.
 351. Ruimtelijke visie Lauwersmeergebied. Herz. Dr. Barendrecht, Wissing, 2002. 41 blz.
 352. Rondom de oude Lauwerszee; Verschenen ter gelegenheid van het 110-jarig bestaan van de vissersvereniging ‘Hulp in nood’. D. Hartsema. Zutphen, Walburg Pers, 2000. 190 blz.
 353. Inrichtingsschets Lauwersmeergebied. Provinciale Staten van Friesland, 29 juni 1988, Gedeputeerde Staten van Groningen, 19 juli 1988. 64 blz.
 354. Programmaplan Naar een rijke Waddenzee (Hoofdrapport). Stuurgroep natuurherstelprogramma, (2010). 102 blz.
 355. Beheer en inrichtingsplan Kwelders Groninger Noordkust en Dollard. (Oranjewoud), 2010. Twee dln.: Hoofdrapport en Bijlagenrapport. 80 blz.
 356. De atlas van Beckeringh; Het Groninger landschap in de 18e eeuw. Reinder Reinders, Egge Knol, Martijn van Leusen, Jan Molema, Tonnis Musschenga, Martin Hillenga, Auke van der Woud. Zwolle, WBOOKS. i.o.v. Stichting Groninger Historische Publicaties, 2016. 384 blz.
 357. Noord-Groningen Leeft!; Woon- en Leefbaarheidsplan 2017-2021. De Marne en Eemsdelta. 2016. 60 blz.
 358. IJsvereniging Westernieland 125 jaar; jubileumboekje. W. Zorge, Henk Zwetsloot. Z.pl., 1992. 49 blz.
 359. Schouwerzijlster gedichtenavond; De poëziekeuze van 23 dorpsgenoten. Proatcafé+ Schouwerzijl, 2011. 69 blz.
 360. De archieven van 21 christelijke scholen voor lager onderwijs in Noordwest Groningen 1855 tot 1995. H.B. Gerritsma, A.H. Schuuring. Winsum, Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen, 2009. 114 blz.
 361. Bedreigd bestaan; De sociale, economische en culturele situatie in Noord-Groningen in 1959. 2de druk. Assen, Van Gorcum, 2009. 246 blz. Bevat 22 bijlagen. Oorspronkelijke uitgave: Groningen, Niemeijer 1959.
 362. In de voetsporen van Schnitger; een reis door de Groningse en Nedersaksische orgeltuin. (Groningen), Erfgoedpartners, 2019. 131 blz.
 363. Over Zoltkamp noar Stad; Humoristische rondraais deur Grunnen. F. Schreiber. Met tekn. van E. Ameling. Bedum, Haan-Bedum, 2007. 114 blz.
 364. Spoed en tegenspoed; Over de man op de ambulance. P. Stuive. Kloosterburen, Stuive BHV, 2017. 175 blz.
 365. Hijlke Dijkstra vertelt; Het levensverhaal van de organisator en animator van het wadlopen in Pieterburen. (H. Dijkstra). Pieterburen, H. Dijkstra, 1994. 112 blz.
 366. Omkiekeriekjen. A. van Hoorn-Meinardi. Houwerzijl, Vliedorp, 2022. 86 blz.
 367. Hier; Portret van de Marne. M. Wijne. Met foto’s van R. van Tour. Z.pl., Gemeente De Marne, 2009. (47 blz.).
 368. Ulrum; Veranderd gezicht 1900-1980. W. Mollema. Groningen, Technipress, z.j. (38 blz.).
 369. 50 kerken open. Uitgave t.g.v. 50 jaar Stichting Oude Groninger Kerken. Z.pl., Stichting Oude Groninger Kerken, 2019. (77 blz.).
 370. Over wegen in De Marne; Straatnamenboek van de gemeente De Marne. Vereniging Historische Kring De Marne. Leens, Banga Book Productions, 2004. 122 blz.
 371. De Marne; Land van dijken en wierden. J. Russchen. Groningen, Banga Book Productions, 2001. 125 blz.
 372. Smeulend vuur; Groninger volksverhalen. Bijeengebr., navert. en toegel. door T.W.R. De Haan. Den Haag, Kruseman, 1974. 192 blz.
 373. T Oavend ropt de koekoek weer; 100 verhalen. J.J. Boer. Ills.W. Faber. Wildervank, Dekker & Huisman, 1988. 317blz.
 374. Dij t dut mout t waiten; Het Groot Gronings Spreekwoordenboek met 6812 spreekwoorden en gezegden. J.J. Boer. Veendam, Staalboek, 1989. 387 blz.
 375. De Ommelander borgen en haar bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw. J.A. Feith. Groningen, Foresta, 1979. 184 blz.
 376. Naar school in de Ommelanden; Scholen, schoolmeesters en hun onderwijs in de Groninger Ommelanden ca. 1500-1795. J. Bottema. Bedum, Forsten & Profiel, 1999. 203 blz.
 377. De schoonheid van Groningen. T. Land. Alphen aan den Rijn, Atrium, 1994. 79 blz. Bevat foto’s.
 378. Rondom Wehe; Brieven 1867-1924. (Samenst. M. van Roijen). (Groningen), z.uitg., (2022) 356 blz.
 379. Zuurdijk 700; Een herinnering van S. Kuipers, C. Elshout. Bedum, Profiel, 1989. 72 blz.
 380. De kaarten van Groningerland; De ontwikkeling van het kaartbeeld van de tegenwoordige provincie Groningen met een lijst van gedrukte kaarten vervaardigd tussen 1545 en 1864. J.J. Vredenberg – Alink. Uithuizen, Bakker, 1974. 151 blz.
 381. Geef vrijheid door; vrijheidskrant april 2021. Red. J. Benes, F. Bloem, E. Bolt e.a. Verenigingen Dorpsbelangen Hornhuizen, Kruisweg, Kloosterburen, Molenrij en Kleine Huisjes, 2021. 27 blz.
 382. Geschiedenis van de voormalige kloosters in de Marne (te Kloosterburen); overdruk uit de parochiegeschiedenis van Kloosterburen, verschenen bij het 100-jarig bestaan van de parochie. R.H.F. Hegge.(Kloosterburen, 1946) 32 blz.
 383. Zoutkamp; een blik in het verleden. Wim Mollema en Jan Bulthuis. Leens, Drukkerij De Marne b.v., 1981. 60 blz.
 384. Extremen in Noord-Nederland; Sneeuwstormen, hagel, windhozen, noodweer, orkanen etc.. Jan Pelleboer. (z.p.), Nieuwsblad van het Noorden.1977. 184 (gedeeltelijk losse) blz.
 385. Gedenkboek Jan Heidemaschool, Middelbare Landbouwschool te Groningen, 1893-1968, met o.a. namenlijsten van leraren en leerlingen. Wolters-Noordhoff n.v. Groningen 1969. 230 blz.
 386. Vereniging Historische Kring De Marne, Inhoudsopgaven van verschenen publicaties tot ca. 2008, van Bulletins 1973-1979, Merne 1997-2008, Marne memories I en II, Uit de archieven van de Marne 1-83, Boeken 1-169, Lezingen 1-21, 70 blz.
 387. Jacob Molenhuis, Fotograaf van een verdwenen samenleving, 2009, (z.p.) Noordboek,, 127 blz.
 388. Boeren op het Hogeland, Hans Sas, Warfhuizen 1997, 16 blz. en foto’s.
 389. Stried om de Z.K. 2, Marten Lap, bevat foto’s van E. Lap e.a. (z.p.), Grunneger Genootschop, 1980. 164 blz.
 390. Ploegwerk. Borg Verhildersum Leens. Ills. (z.p.) Verhildersum, (1991). 36 blz.
 391. Bij het honderdjarig bestaan van de parochie Kloosterburen. Geschiedkundige aantekeningen betreffende het Katholiek leven te Kloosterburen in de loop der eeuwen. R.H.F. Hegge. Ills. Kloosterburen, 1945. 68 blz.
 392. Onderzoeksgids. 2de druk. Ills. Groningen, Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven, 2012. 120 blz.
 393. Rijksmonumenten in de gemeente de Marne. Monumenten in Eenrum, Hornhuizen, Houwerzijl, Kleine Huisjes, Kloosterburen, Leens, Mensingeweer, Niekerk, Pieterburen, Schouwerzijl, Ulrum, Vierhuizen, Warfhuizen, Wehe den Hoorn, Westernieland, Zoutkamp en Zuurdijk. Riet Pastoor. Ills. Groningen, Profiel, 2008. 160 blz. 
 394. Werkman. Leens omstreeks 1890. Het geboortedorp van de broers. Ills. Houwerzijl, Vliedorp, 2015. 47 blz.
 395. Clauwgerechtigde Ommelander Heerd en de eisch van gegoedheid van den redger. R.P. Cleveringa. Amsterdam, Noord-Hollandsche uitgeversmaatschappij, 1963. 93 blz.
 396. Van ’t Hoogeland. Schetsen in ‘t Hunsingoer dialect. J. Rietema. Groningen, P. Noordhof, 1910. 104 blz.
 397. De Marne als een eenheid. I. H. Zijlma etc. Leens, Historische Kring De Marne, 1971.131 blz.
 398. De Groninger Dracht. Kleding en sierraden 18e en 19e eeuw. Taal van een samenleving in verandering. Lies Ast-Boiten, Joop Boot-van der Vlis. Ills. (z.p.) Egbert Forsten & Profiel, 1997. 351 blz.
 399. De Ploeg rondom Verhildersum. Bij de tentoonstelling van De Ploeg in het Koetshuis van Verhildersum Leens 1 september t/5 november 2000. Ills. Leens, Verhildersum, 2000. (39 blz.)
 400. Wiersum. Gedenkboek bij het vijftigjarig bestaan van de N.V. Landbouwbureau M. Wiersum.Evert Zandstra, bevat foto’s van Hans de Boer, z.pl., eigen uitgave, (1955), niet gepagineerd.
 401. Stinzenplanten in Noordwest-Groningen. Borgbloumkes, in en rond Domies Toen in Pieterburen. Tweede druk. Eindredactie Annette Broekhuizen, Ills. Bedum, Profiel, 2006. 80 blz.
 402. Lezingen-bundel van de Vereniging Historische Kring De Marne. Samensteller W. Russchen-Ketelaar. Twintig lezingen van verschillende personen.
 403. Nobiliarium Groninganum van Wilhelm Coenders van Helpen, uitgegeven en met eenige aantekeningen voorzien door mr. H.O. Feith, rijksarchivaris te Groningen. Herdruk van de Historische Kring de Marne, Leens, 1975. 90 blz.
 404. Kort geschiedkundig overzicht van de vorming der Wadden en de herovering van het verloren land tot het begin der 20ste eeuw. D. R. Mansholt. Haren, 1949. 38 blz.

 

–   Groningse Volksalmanak – historisch jaarboek van Groningen, 1837-1988.        102 delen jaargangen 1837 – 1851
jaargangen 1889 – 1933
jaargangen 1935 – 1988 (13 gecombineerd 2-jaarlijkse)
overzichtsregister periode 1950 – 1959

–   Heemschutserie    nummers tussen 24 en 74                                                                  41 delen
NB  Geschonken door mevr. J.A.J. Stam