Ontstaansgeschiedenis van de Kring

De ontstaansgeschiedenis van de Historische Kring ‘De Marne’
dr. L.H.Bruins, oprichter en amateur-historicus

De geschiedenis van de Historische Kring begint in Zuurdijk.
Daar had ondergetekende  veel gesprekken met het hoofd van de school, meester van Weerden, over historische onderwerpen die betrekking hadden op de dissertatie over ‘Leven en werken van Geert Reinders’die ik in december 1951 heb verdedigd. Ook daarna sprak ik met de heer Vaan Weerden nog veel over allerlei historische onderwerpen.


Op zeker moment heb ik hem voorgesteld om aan die gesprekken ook andere mensen te laten deelnemen. Meester was enthousiast en samen overlegden we, wie er voor een uitnodiging in aanmerking zou komen. Helaas, de een voelde er niet voor, de ander had geen tijd en de derde stond voor een verhuizing. Daarom lieten we de zaak voorlopig rusten, maar de inmiddels gepensioneerde Van Weerden zei twee jaar later tegen mij:’Ik word ouder en wil graag het werk, waar ik zoveel  voor voel, door jongeren wordt voortgezet. Wil je nog eens proberen zo’n gezelschap bijeen te krijgen’.
Degenen die ik toen vroeg wilden allen. Het was van het begin af de bedoeling de groep niet te groot te maken, om ze in één kater te kunnen herbergen, omdat de vergaderingen  aan huis zouden worden gehouden. In het toenmalige doktershuis tegenover café Mercurius te Leens werd op 28 januari 1955 voor het eerst vergaderd. Het gezelschap nam spoedig de naam aan die het sindsdien is blijven voeren.  Aanvankelijk bestond het uit de leden:
G.F.Beukema, landbouwer te Vierhuizen
dr.L.H.Bruins, arts te Leens
A. van Dam, notarisklerk te Leens
T.C. van Hoorn, landbouwer te Vierhuizen.
F.J.Klaassen, tandarts te Leens
J.H.Mansholt, landbouwer te Vierhuizen
J.S. van Weerden, oud-hoofd der school te Zuurdijk

In de loop der jaren zijn binnen de Historische Kring ‘De Marne’ een aantal leden op bijzondere wijze actief geweest. Een kleine greep uit de opeenvolgende leden: na een jaar moest één van de oprichters, de heer Van Dam, wegens vertrek naar Winschoten bedanken als lid. Een dame met een levendige belangstelling voor de geschiedenis, mevrouw J.H.Zijlmas, trad tot het gezelschap toe. Zij schreef het eerste boerderijenboek dat handelt over deze streek en vervulde vele jaren het secretariaat. Negen jaar later in 1965, traden B. Hazelhoof, directeur van de technische school te Wehe-den Hoorn, en mevrouw ds.F.A.W. Noordhuis- van ’t Land te Zuurdijk toe. De laatste naam in 1985 het secretariaat over van de heer Mansholt, lid van het eerste uur, die om gezongheidsredenen bedankte. Mevrouw Noordhuis nam het secretariaat waar tot haar overlijden in 1989.
Mervouw Zijlma meende in 1972 te moeten bedanken voor het lidmaatschap. Zes jaar later vestigde de heer Van Dam zich opnieuw in de streek, nu in Wehe-den Hoorn, en kwam de gelederen weer versterken. Hij bleef actief tot zijn overlijden in 1983.
De heer O.J.Nienhuis, ambtenaar ter secretarie te Kloosterburen, kwam in 1977 bij de Kring. Hij schreef diverse artikelen over de geschiedenis van met name Kloosterburen. Ook de heer H.Bos, leraar geschiedenis aan de MAVO te Eenrum, voegde zich bij de Kring. Hij vervult tot op heden het penningmeesterschap.
Een belangrijke aanwinst voor de Historische Kring was het toetreden van de heer J.J.Kuiper. Van beroep is hij landbouwer, maar daarnaast is hij een enthousiast genealoog die zich vooral bezighoudt met de geslachten uit de provincie Groningen.
De Kring bestaat thans uit:
dr.L.H.Bruins uit Leens, voorzitter
P. van den Burg uit Ulrum, secretaris
H. Bos uit Kloosterburen, penningmeester
en de leden H.T.Bakker, J.J.Kuiper en mw.C.G.S.Woldringh, allen uit Hornhuizen en L.H.Siertsema uit Leens.

Gedurende  de eerste jaren drukte de heer Van Weerden sterk zijn stempel op het gebeuren in de Kring. Op diens advies stichtte de Kring het Ommelander Museum op 17 juli 1954. Na Van Weerden was de heer Van Hoorn geruime tijd het oudste lid. Hij wist op hoge leeftijd op historisch gebied nog het een en ander te presteren. (zie het laatstverschenen Bulletin.)

Het Bulletin verschijnt sinds 1973; voordien werden de resultaten van de bijeenkomsten in de Hogelandster gepubliceerd. Het Bulletin verschijnt onregelmatig. Het was aanvankelijk de bedoeling vier nummers per jaar te laten verschijnen maar vanwege de sterk gestegen portokosten geeft de Kring de laatste tijd steeds twee dubbelnummers uit.
De leden van de Kring vergaderen gemiddeld eens in de maand en een van de leden houdt dan een voordracht. Daarnaast heeft de Kring aan een aantal verzoeken van gemeentebesturen over naamgeving en dergelijke voldaan. Bovendien ondernam de Kring een aantal binnen- en buitenlandse excursies. De samenkomsten van de Historische Kring zijn altijd zeer geanimeerd en  ondanks alle veranderingen is de sfeer steeds prettig gebleven.