Enkele topografische en genealogische bizonderheden van de boerderijen en haar bewoners in het kerspel Zuurdijk” II

Enkele topografische en genealogische  bizonderheden van de boerderijen en haar bewoners in het kerspel Zuurdijk.                            II
Meesster J.S. van Weerden
(Hogelandster 15-12-1961)

HET  KERSPEL ZUURDIJK.

Zuurdijk  heeft   oorspronkelijk uit twee kerspels bestaan. Aterdijk en Westerdijk . Asterdijk of Oosterdijk moet  gelegen  hebben ten oosten van bet huidige Zuurdijk, waar de ree afgaat naar de boerderijen  Castor  en  Pollux  en in het ·licht verhoogde terrein baksteen en tufsteen in de grond gevonden is. Deze plaats werd vroeger wel aangeduid als de Ronnenburg. De overstromingen van 1287 en  1288, die allerwegen grote verwoestingen hebben aangericht, deden Asterdijk verdwij­nen. Westerdijk  is waarschijnlijk gelijk  te  stellen  met het tegenwoordige   gehucht  Ewer,  dat  ook  tot het kerspel Zuurdijk  behoort. Volgens sommigen  is de naam Ewer afgeleid   van           Aewier,   de  wier aan  de  Ae  of  het  water gelegen. Met  dat  water  werd  mogelijk de Ewerdertocht   bedoeld. Anderen leiden   de  naam   af  van  de  persoonsnaam  Ewe.   Ewer  zou  dan een  samentrekking  zijn van Ewerweer  (vgl.  Menneweer}.  Het  gehucht  lag  vroeger  op  twee wierden.  Op  de  helling  van de grootste  liggen   drie   boerderijen,  terwijl   op de top  een  vijftal  arbeiderswoningen  zijn  gebouwd . De kleinste   wierde ,  gelegen  aan  de westzijde  van  het  Huis  Ewer , is grotendeels  afgegraven.   250  jaar geleden stond hier een kleine boerderij,  Kriensheem  geheten ,die in de   Kerstvloed   van   1717 is verwoest.  V roeger moet  vanhier een lijkweg  (?) naar  het noorden gelopen hebben,  die   afging  van  het  z g. Bosje.    Oudtijds   heeft   op  Ewer zelfs  een  armhuis gestaan. In 1730 is  f 20.-  door  de  diakenen  van Zuurdijk  aan  dit armhuis betaald, aldus  aantekeningen van J. Zijlma . In de  kroniek   van   Emo   en Menko  wordt  in  1287 reeds melding gemaakt  van  Sutkerdike. Deze naam. in de loop der tijden gewijzigd   tot   Zuurdijk.  zal  ontleend zijn  aan de zuiderdijk  van de .Marne,  die  toen   bescherming bood tegen het water in de brede trechtermond van de Hunze. Deze sinds lang verdwenen zuiderdijk lag ten zuiden van de Prov,- en de Vlakkerietsterweg en wordt nog door een aantal hoogten aange­ geven, Het dorp Zuurdijk bestaat uit een oude kern en de buurtschappen Eerste- en Tweede Nieuwehuizen. In de oude kern zijn de school en de kerk op een kleine wierde gebouwd. Ook de boerderij Heuvelbeem (boerderij Lammerts) in de Moeshorn is op een  hoogte  gelegen.

Het  kerspel  Zuurdijk  is in  het  zuiden vroeger groter geweest. doordat het Reitdiep, dat de na­ tuurlijke scheiding met het Wester­ kwartier vormt, een andere loop heeft  gekregen.

Door     het    afsnijden   van  een bocht zijn in 1623 de Kampen , een gebied van ong 140 ha  van de Marne gescheiden. In het begin van de I7e eeuw hadden de dijken daar veel van de werking van eb en vloed te lijden. In 1614 kwam .,de questie van de Swalve”  – zo noemde men die bocht wel – ter sprake op de provinciale landdag. Ondanks verzet van de Zuurdijksters werd in 1622 het plan aangenomen en in het  volgend  jaar  werd dit stuk van de Zuurdijkster  uiterdijkslanden van de rest gescheiden. De Kampen vormden een afzonderlijke rechtstoel, die ofschoon zeer klein niet onbelangrijk was. Op burgerlijk en strafrechterlijk gebied was de  betekenis  gering. doch waar het hoofd van de rechtstoel niet alleen rechter was, maar   ook   de   notarisfunctie  uitoefende en bij  daarbij  niet  aan zijn rechtsgebied was gebonden. daar konden de grietman belangrijke  baten  toevloeien.

 Tegen het einde der Middel­ eeuwen behoorden  de  Kampen aan   het   Karthuizerklooster   in Kampen.  Waarschijnlijk  is dit gebied  hierdoor  aan  zijn   naam  ge­komen. In  de   16e eeuw  is het aan het  Oldeklooster in de Marne gekomen    en    in   1594  heef t  de provincie  het  in  beheer genomen.

  Er liggen drie boerderijen , Grote

 

 

Kampen. Nieuwe Kampen  en Lutje  Kampen . Grote- en Nieuwe Kampen  hebben  tot  1856 een geheel gevormd .

Bij de gemeentelijke indeling van 1811 werden de Kampen bij Oldehove gevoegd. Daarmee werden de laatste banden met Zuurdijk afgesneden.