Documentatie

Documentatie  over uiteenlopende onderwerpen die aanwezig is in het archief van de Historische Kring

 Over genealogie en personen

1. Handgeschreven studie opgesteld omstreeks 1960 getiteld: Oorsprong van het Patronaatsrecht.
2.  Verzameling bidprentjes wegens gestorvenen en jubilea. 
3. Documentatie van families / personen A.H. Ages, Bacot, A. de Boer, H.D. Louwen Rijkens, Mansholt, Tebbens, M.D.Teenstra
4-6.  Genealogie en beschrijving van de familie Beukema alsmede over schoolmeester J.P.Beukema
4. Tafel der afstammelingen van Jan Boijkema en Courtjen Rijpkels, in leven echtelieden, landbouwers te Vierhuizen door J.P. Beukema schoolonderwijzer te Leens, gedrukt door J.C. Mekel te Uithuizen in 1843 en herdruk door Jakob Mennes Beukema, gedrukt bij J.C. Mekel te Winsum 1897.
5. Overige documentatie en genealogieën
6. Brieven van K.Jzn. Beukma verhuisd naar de Vereenigde Staten van Noord-Amerika in den jare 1835, 1838.
7. Verzameling stukken van de familie Borgman van Bokum te Kloosterburen ontvangen van G.F.Beukema in 2010. Bezoek in de Verenigde Staten van Noord-Amerika in het jaar 1850 door C. Borgman landbouwer te Kloosterburen, 1854
8. Interview van Anco en Meina Buwalda op 9 februari 1991 in Asingahof in Ulrum door G.Beukema
9.  Archief van de familie Dijkhuis te Warfhuizen inhoudende uiteenlopende notariële akten inzake aan-/verkoop, hypotheek enzovoorts, 1719-1922.
10.  Levensbeschrijving van kunstschilder Hoeksema uit Eenrum, 1825-1960.
11. Het nageslacht van de familie Lammerts Harms te Zoutkamp, 1969.
12. Getuigschriften (doopbewijzen) van de fam. Jannenga, omstreeks 1930.
 NB      Zie over Geert Reinders bij grondbezit, landbouw enzovoorts.
13. Gekopieerde gegevens van de familie Van Starkenborgh uit de 16e en 17e eeuw. 
14. Het leven van Marten Douwes Teenstra samengesteld door G. Zijlma.
15. Genealogie van de familie Zijlma en Jan Zijlma 1824-1907 samengesteld door I.H. Zijlma omstreeks 1960 en handgeschreven verhaal in de Groninger taal door G. Zijlma te Ulrum.
15a. Stukken betreffende de familie Ten Bos-Wierenga te Wehe met oude nota’s en familiestukken, ongeveer 1880-1920 afkomstig van P.R.Dijkhuis te Winsum in 2003

 Over streek en dorpen

16. Aantekeningen bijgehouden door Jakob Mennes Beukema (geboren 1-3-1818 te Niekerk) met vermelding van plaatsgevonden voorvallen omstandigheden en prijzen van goederen, plm. 1850-1900.
17.Handgeschreven artikel getiteld: Tochten van de Romeinen door de Ommelanden
18.  Algemeen beschrijvende en informatieve stukken over de Gemeente De Marne.
19. Stukken betreffende de Leidraad voor de geschiedenis van Wad en Land
20. Tentoonstellingen over de streek, 1965 (Marnedag), georganiseerd door de Marnecommissie.
21. Een merkwaardige oorkonde betreffende Hunzego in de 13e eeuw door D. Kloppenburg, 1943. 22. Stukken opgesteld en verzameld door dr. L.H. Bruins inzake uiteenlopende onderwerpen:
– De bovine tuberculose
– Waarom een gezondheidsdienst voor het gehele Nederlandse volk
– Munster en de Friese gouwen
– Landrecht
– Boerderijen
– De wedman of schepen
– Dorpen, Adel, Borgen
– Geert Reinders – de gelukkige bestrijder der veepest
– De provincie Groningen in gemeenten ingedeeld
– Strijd voor de vrijheid
– Werk van medici in ambulances (verwondingen oorlogsslachtoffers)
– Sociale zekerheid                                                                
– Zes betekenissen van het woord “eed” in de Groninger Ommelanden.
– De herkomst van de termen gilde en ambacht.
23. De achtergronden van het Sint Maartensfeest handgeschreven stukdoor J.S. van Weerden en opgenomen in de Merne jaargang 2009. 
24-45. Stukken betreffende uiteenlopende onderwerpen over de afzonderlijke  dorpen gelegen in het werkgebied van de vereniging 
24. De Marne
25. Broek
26. Eenrum
27. Hornhuizen
28. Houwerzijl
29. Kleine Huisjes
30. Kloosterburen
31. Kruisweg
32. Lauwersmeer(gebied)
33. Leens
34. Mensingeweer
35. Molenrij
36. Niekerk
37. Pieterburen
38. Schouwerzijl
39. Ulrum
40. Vierhuizen
41. Warfhuizen
42. Wehe- den Hoorn 
43. Westernieland
44. Zoutkamp
45. Zuurdijk

NB      Aan nummer 26 zijn toegevoegd sociaal geografische beschrijvingen,

1954 en een stuk over een geplaatste zonnewijzer, omstreeks 2000.

46. Kronijk van De Marne en Omstreken in het bijzonder van het dorpLeens van J.P. Beukema, getypt door dr. L.H. Bruins, omstreeks 1975.
47. Historische documentatie over verschillende onderwerpen en plaatsenbuiten het werkgebied van de vereniging.

 Over religie en kerken

48. Stukken betreffende de kerstening van het gebied door Liudger en anderen.
49. Kloostervorming buiten de gemeente De Marne door dr. L.H. Bruins.
50. Doctoraal scriptie van G.F. Noordhuis, 1982. Titel: De Johannieters in Stad en Lande
51. Stukken betreffende de algemene zaken rond het Rooms Katholicisme in De Marne.
52. Beschrijvingen en documentatie over de Rooms Katholieke Parochie “Sint Bonifatius” te Den Hoorn.
53 – 59.  Documentatie betreffende de Rooms Katholieke Parochie “Sint Willibordus” te Kloosterburen                                                                                                 
53. Beschrijving door pastoor Kerkhoff getiteld “Parochi St. Willibrordus”te Kloosterburen”
54. Kasboeken inkomsten en uitgaven, 1896-1901 en 1913-1922.
55. Register van parochianen bijgehouden door pastoor Schmeink, plm. 1912-1923.
56. Handgeschreven band getiteld “Catechisatie – Onderricht”, 1915.
57. Handgeschreven dagboek bijgehouden door pastoor Schmeink,in de periode 2-4-1911 en 31-5-1914.
58. Afkondigingenboek van Frederiksoord afkomstig van pastoor Schmeink.
59. Godsdienst sociografische studie van het dorp Kloosterburen door Bauke van Keulen, 1967.
60. Beschrijvingen over kerstening van het Halfambt (Eenrum, Baflo, Den Andel,Saaksumhuizen, Westernieland) door Frida Noordhuis-van ’t Land.
61. Stuk getiteld: 100 jaar Doopsgezind kerkgebouw door ds. P. Vis, 1919. (Hebreeën 10:25- Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten)
Stuk getiteld: Groninger Oude Vlamingen en de Afscheiding in Ulrum en Houwerzijl door drs. P. van den Burg, 1984.
Doopsgezinde gemeente Eenrum – informatieboekje 1990-1991. 
62. Stukken betreffende Joden in Noordwest Groningen en de synagoge in Leens.
63. Verzameling artikelen over Stichting Ulrum 1834 en de Afscheiding en het ontstaan van de Gereformeerde Kerk in Ulrum, 2010.
64. Geschiedenis van de Christelijk Afgescheiden Gemeente Leens van 15-12- 1835 tot september 1851 door tandarts Klaassen, omstreeks 1985.
65. De Afscheiding in Houwerzijl-Zoutkamp, 1843 (ondertekenaars van het verzoek gericht aan de koning om erkenning).
65a. Stukken betreffende Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt in Houwerzijl, Leens, Ulrum in 1944/1945-1980.
66. Stukken betreffende de artikelenserie Hervormd en Rooms in De Marne, 1972.1
67-72. Stukken betreffende Hervormde kerken en kerkgemeenten. 
67. Eenrum 
68. Hornhuizen
69. Leens
70. Niekerk
71.Pieterburen
72. Ulrum
72a. Zuurdijk
73. Voordracht door dr. L.H. Bruins getiteld “Hervormd en Rooms in het Marne-Gebied in de loop der geschiedenis”, 1972. 
NB  Met plattegrondschets Kloosters en voorwerken in de Ommelanden welke is gebruikt voor placemat.

Over monumenten en musea

74a/b.  Serie ordners met foto’s en bouwtekeningen van panden onder architectuur van T. Reitsema.                                                                             
75. Verzameling overige stukken betreffende Temme Reitsma.
NB  In 2010 geschonken door H. Bolt te Leens
76. Stuk getiteld: Borgen langs de Hunze door H.K. Noordhuis.
77. Archeologische onderzoeken van verschillende locaties (Oosterhalm en perceel Hoofdweg 10 Zuurdijk).
78. Stukken betreffende Verhildersum en het Ommelander Museum voor Landbouw en Ambacht in Leens.
79. Beschrijvingen van in de provincie gelegen borgen.
Fraeylemaborg          
Nienoord
Menkemaborg
80. Tentoonstellingsbrochures en –boekjes van Verhildersum 
De Groninger adel 16e – 19e eeuw (T.F. Clevering-Meijer) 
– Van koren tot brood  1959
– Van Vlas tot Linnen  1961
– De geschiedenis van Wad en Land  1966
– Oud Groninger Zeilvaart en meegebrachte souvenirs  1968
– Klokken vertellen 1968
– Een kollektie oud Chinees glas  1968
– De Jacht  1969
– Scherven brengen geluk 1969
– Drie eeuwen merklappen  1969
– De oogst voor boer en schilder 1970
– Het boeket in kleur en fleur  1971
–  Ode aan Hendrik Nicolaas Werkman  1972
– Het leven in en rond de oude Groninger Kerken  1972
– Een historie in geuren en kleuren  1972
– Silhouet en schim  1972
– Grootvaders en buurmans koe  1977
– Koffie uit de kraantjeskan  1980
– Geboorte, huwelijk en dood in de negentiende eeuw   1981
– De Groninger orgelmaker Alberthus Anthonie Hinsz (1704-1785) 1981
– Fuchsia  1982
– Fotografie in De Marne 1900-1930  1982
– De pudding in de vorm   1984
– Blikslagers… Een tentoonstelling van blikken voorwerpen rond de werkplaats van een blikslager                                            
1990
– Ploegwerk   1991
– Van vlas tot lint en Rondom de linnenkast    1993
– Van Korenschepen en de Korenbeurs   1994
– Van hanepoot en ganzeveer    1995
– De Ploeg rondom Verhildersum   2000
– ‘s Lands schip Verhildersum  2001
– Ploegen 150 jaar papieren theater
81. Beschrijving van het archief van de familie Tjarda van Starkenborgh.
82. Restauratie van de woning Zuster A. Westerhofstraat 3 en 47 te Leens.
83. Onderzoek door B. Hazelhoff van kerk en begraafplaats Vliedorp.
84. Uitgaven jaarlijkse monumentendag, 2008-2010.
85. Publicatie getiteld J.F. Steenhuis, A.E. van Giffen en het begin van het Wierdenonderzoek door J.J.  Delvigne en H.T. Waterbolk, 2010.

Over landbouw, veeteelt en boerderijen

86. Handgeschreven stuk door dr. L.H. Bruins over ontstaan en vorming van landbouwcoöperaties, omstreeks 1975.
De ontwikkeling der coöperatieve landbouw industrieën in de provincie Groningen, omstreeks 1960 door prof. Dr. D. van Os.
87. Verzameling beschrijvingen met foto’s van boerderijen in het gebied De Marne verzameld door mevr. I.H. Zijlma, 1977-1979.
– Barnegaten 1977
 – Beusum 1976
 – Bocum en Nieuw Bokum 1976
–  De Kolken
–  Oldeheem omstreeks 1977
–  Oud Warkemaheerd 1978
–  Pollux 1977
–  Rengersheerd 1977 
– Bronkemaheerd omstreeks 1977
– Gayckemaheerd 1978
– Hayemaheerd 1979
– De Star 1977
-Tamminga omstreeks 1977
– Warendorp omstreeks 1977  
–  Westerhalm 1978                    
–  Westerhuis 1978
88. Nota’s getiteld: Verdwenen op het Groninger Hoogeland, van N.A. Tonckens en E. Alma, 1957.
Sociale Spanningen in de betrekkingen tussen boer en landarbeider in Noord Nederland, 1953.
89. Basismateriaal voor het Boerderijenboek, 1991.
90-90a.Verzameling stukken over het leven en werken van Geert Reinders met daarbij de bestrijding van de veepest door dr. L.H. Bruins. 
NB      De doos bevat 5 omslagen betreffende het verrichte onderzoek en is achter de laatste doos.
91. Stukken over de Vereeniging ter bevordering van de Landbouw en Nijverheid, omstreeks 1930-1933.
92. Stuk getiteld: Het beklemrecht in Groningen, 1979.
93. Verzameling stukken over akkerbouw. 
94. Verzameling stukken over veeteelt. 
95. Register vermeldende opbrengsten van gewassen omstreeks 1918 tot 1925 afkomstig van de familie Bouwman te Ulrum alsmede verhaal getiteld: uit de Voorgeschiedenis van de Coöperaties.
NB in afzonderlijke doos

Over grondbezit, landaanwinning en waterbeheersing

96. De stormvloed van januari 1877 opgesteld door Wigbold Wierenga.
97. Kaarten over inpoldering en kustlijn, inpoldering van de Lauwerszee en kadasterkaart Zuurdijk 1828-1929, fotografische afdruk van het kanaliseren van het Reitdiep ten zuiden van Vliedorp/Zuurdijk in 1686 (met beschrijving), grondplan over de inrichting van een dorp en geografische kaarten van de huidige Gemeente De Marne, 1921-1990.
98. Stukken over uitvoering van werkzaamheden in het kader van de Ruilverkaveling De Marne, 1971-1973.
99. Brochure getiteld Waddenzee Waddenland door Meindert Schroor uitgegeven door Raad voor de Wadden 1988.
100. Beschrijving door H. Westers getiteld “Dertig jaren Electra”, 1950.
100a. Rapporten getiteld: De Landaanwinning – J.A. Meijer
— Een polderboerderij in De Marne 1940-1990
— Vergroting van het waterschap Hunsingo: polders en waterschappen buiten het oude land: Dijkbeheer
101. Werkstuk opgesteld door dr. ir. D.H. Mansholt te Haren getiteld: Kort geschiedkundig overzicht van de vorming der. Wadden de herovering van het verloren land tot het begin der 20e eeuw, 1949.

Over andere thema’s

102. Oude eigendomsbewijzen van de voormalige huisartsenpraktijk te Leens(de huidige Rabobank aan de Breekweg hoek Hoofdstraat) 1835-1906. (De Rochefort, Post, Noosten, Renken enz.).
103. Historisch overzicht van de cartografie door T.C. van Hoorn. 
104. Beschrijvingen van voorvallen en gebeurtenissen tijdens en na de 2e Wereldoorlog van T.C. van Hoorn, 1945-1946.
NB      Vertrouwelijk
105. Nota’s en facturen van bedrijven (zowel in de gemeente als daarbuiten), omstreeks 1925-1990.
106. Stukken over de beurtvaart en trekvaart in het Marnegebied.
107. Stukken over het vervoer met (paarden)tram en autobus in het Marnegebied.
108. Stukken over scheepsbouw en scheepvaart in de provincie Groningen.
109. Driemaandelijkse bladen van de Vereeniging tot onderzoek van taal en volksleven met teksten van Jakob Rietema, 1915-1917.
Alsmede het z.g. Jan Rietema-nummer omstreeks 1960.
110. Stukken betreffende de organisatie van rechtspraak tussen de 16e en 18e eeuw. 1
111. Stuk getiteld: Reacties van ingezetenen van de gemeenten Ulrum, Kloosterburen en Leens op de voorgenomen grondwetsherziening van 1848 door P. van den Burg.
112. Documentatie over de 2e Wereldoorlog, 1944-1946.
113. Verzameling distributiekaarten voor verschillende producten, 1949.
114. Activiteiten van inwoners voor aanleg van een zwembad in Leens, 1960-1965.
115. Informatie over leerlooien (Bouwkamp Warfhuizen). 
116. Het ziekenhuisexperiment van F. Domela Nieuwenhuis – dr. L.H. Bruins, 1969.
117. Reglementen voor verenigingen ziekenfonds / ziekenzorg voor de kerspelen Eenrum, Leens en Zuurdijk, 1893-1912.
Reglement begrafenisvereniging kerspel Zuurdijk, 1930.
Notulen ziekenfonds Leens, 1902-1942 Met losse stukken.
118.Stukken betreffende de brandwaarborgmaatschappij gevestigd te Houwerzijl.1 omslag
a. Reglement voor de Brandwaarborg maatschappij, 1827 en een 1 katern bijlage van het reglement, 1836.
b. Protocol aangelegd in 1828, 1828-1864 en bevattende: 
* eerste deel   –  register van inschrijving
 * tweede deel –  algemene aantekeningen
* derde deel    –  register van ontvangsten en uitgaven
* vierde deel   –  rooster van de staat der directie
c.  Herzien reglement van de maatschappij, 1849.
d. Register van besluiten en bepalingen der directie of der leden, 1863-1870   
  N.B. Achter voornoemd gedeelte zijn met potlood aantekeningen gemaakt over de periode voor 1863.
e. Stuk aangaande verklaring tot aanvaarding van aandeelhoudersgelden in verband met liquidatie, 1871.

NB  Het betreft archieven van een brandwaarborgmaatschappij te Houwerzijl,  die in 1803 ontstond en met ingang van 1871 werd geliquideerd. Het materiaal werd op 1 oktober 1998 door H.J. Zijlma te Leens geschonken met het ver­zoek een en ander op te slaan in de archiefbewaarplaats en aan ieder, die daartoe de wens te kennen gaf, ter inzage te geven. 
119. Reglement voor sociëteit van onderlinge bijstand in gevallen van brand te Eenrum, Brandwaarborgmaatschappij “De Zes Gemeenten” Eenrum, 1801, 1850 en 1905.
Stukken betreffende Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij te Leens
120. Opzetten van toeristische wandel- en fietsroutes.

 Kranten- en tijdschriftartikelen 

121.Plakboek met krantenknipsels van Mannen van Groningen’s Verleden, 1934-1955
122. Schrift met ingeplakte krantenartikelen Nieuwsblad van het Noorden
Dorpsbeschrijvingen van dorpen in de provincie Groningen, plm. 1938-1941.
123. Krantenknipsels over diverse historische voorvallen en personen, 1935-2000.
124. Bezetting Lauwersmeer door activisten tegen vestiging kazerne en oefenterrein, 1974.
125. Serie artikelen en tijdschriften van de Vereniging Stad en Lande
126. Tijdschrift Feith, 2011-heden.
127. Tijdschrift Toal en Taiken, 2008-heden.
128. Serie artikelen uitgegeven door de Stichting Oude Groninger Kerken
129. Serie krantenknipsels uit de 2e Wereldoorlog Dagblad Trouw, 1941-1945
130. Serie krantenknipsels over de 1e Wereldoorlog, 1914-1918.
131. Serie krantenknipsels uit kranten/tijdschriften over de 2e Wereldoorlog.
132. Serie krantenknipsels uit het tijdschrift Panorama over de Watersnoodramp van 1 februari 1953.
133. Nieuwe Provinciale Groninger Courant, 12-9-1943 / 23-4-1945.
134. Het Dagblad voor het Noorden 12-8-1944 / 13-4-1945.
135. Artikelen en kranten uit de periode 1939 / 1945 alsmede herdenkingsuitgaven en beschrijvingen over die periode (waaronder De Unie, Trouw, NSB-kranten).
136. Verzameling artikelen uit de periode 1928-1939. 
137. Nieuwsblad van het Noorden, 3-8-1935 / 31-7-1944.
138. Beschrijvingen door het Nieuwsblad van het Noorden over de oorlogsperiode.
138a.  Selectie exemplaren Nieuwsblad van het Noorden, 1936-1948. 
139. Verzets- en NSB kranten (Trouw, Vliegende Hollander enzovoorts) alsmedebeschrijvingen over de oorlogsperiode, 1941-1995.
140. Diverse kranten (Groninger Dagblad, Parool, De Waarheid, Vrije Volk, Trouw) periode mei 1945 / september 1945.
141. Diverse beschrijvingen over de oorlogsperiode van verschillende kranten uit naoorlogse periode1 ringband
142. Krantenknipsels periode 28-11-1939 / 2-4-1946
142a. Verzameling artikelen uit het Nieuws-blad van het Noorden,            Blikvanger geschreven door J. Bodewes.
143-144. Documentatie over diverse onderwerpen en aspecten van de 2E Wereldoorlog.
Doos 1:
1.Processen / vonnissen ex-nazi’s
2. Neonazi’s / nationaal socialisme / racisme / fascisme
3. Hitler – het Nerobevel
4. Oorlogsgeschiedenis Duitsland 
De explosieve erfenis uit WO I            
Duitsland na WO II
Stasi bezat onbekende nazi-documenten
5.  Positie RK Kerk in WO Il
6. Englandspiel
7. Appelbergen Gravendienst
8.Boeken
– Pers                
– Gedichten
–  Kunst             
– Krantenknipsels 
– Amusement     
– Revue
– Fotografie
9 Verzet/ verzetsgroepen
10 Yad Vashem
– Herdenkingen
– Onderscheidingen
– Slag om Arnhem
– Slag om Atlantic
– D-Day
– Dolle Dinsdag
11 Bezoek bevrijders
– Monumenten
– Oorlogs- en verzetsmusea
12 Oorlogsgeschiedenis (Nederland)  -diverse krantenknipsels
13 Joden – Joden in Noord Nederland
14 Herinneringen van lezers 40 jaar vrijheid uit het NvhN 1985. -diverse krantenknipsels
15 Diverse krantenknipsels
144. Doos 2
1. Rost van Tonningen
2.  Pieter Menten
3.  Jacob Luitjens
4.  Jo Spier
5. Prof dr. Bernard Delfgauw
6. Rajakowisch
7. Eite Homan
8. Marinus van der Lubbe
9.  Abraham Kipp
10. Rien de Rijke
11. Raoul Wallenberg
12.  Christiaan Lindemans (King Kong)
13. Simon Wiesenthal
14. Kurt Waldheim
15. Anne Frank Miep Gies
16.  Willem Aantjes
17. Jules Croiset
18. Antonie van der Waals
Willy Kregel
Dr. Herman Conring
Trix Terwindt
Generaal Reijnders
Pieter Sjoerds Gerbrandy
Haja van Someren-Downer
Anne de Vries
19 Drie/twee van Breda
20 Concentratiekampen / straf-kampen
– Amersfoort
– Auschwitz                                      
– Bergen-Belsen             
– Dachau                        
– Eemland
– Erica
– Esterwegen 
– Izieu  
– Huzum
– Mauthausen
– Ravensbruck
– Sobibor
– Westerbork
– Vught
– Wilhelmshafen
21. NSB-kinderen
22. Oorlogsmisdadigers, processen NSB-ers en landwachters
23.  Dwangarbeiders
24. Oorlogsuitkeringen
25.Marine / Koopvaardij
26. Gevonden munitie

Verzameling van diverse kranten / tijdschriften
– Tijdschrift “Eigen Haard” 2e kwartaal 1911
– Keesing’s Historisch Archief  1931-1946 
– Algemeen Agrarisch Archief van Keesing 1943-1950 
– Leeuwarder Courant 1939-1943 en 1946 
– Friesch Dagblad 1946
– Nieuwsblad van het Noorden 1941-1944
– Het Parool 1945
– Haagsch Dagblad 1946 
– Trouw 1946
– Ons Noorden 1945
– Groningsch Dagblad 1945
– Nieuwe Provinciale Groningsche Courant 1945-1946
– Het Dagblad voor het Noorden 1944-1945              

Beeld- en geluidsmateriaal

145 – 152  Foto’s en ansichten. 
145. School- en kerkfoto’s Kloosterburen 1908-1920
146. Glasnegatieven Westernieland
147. Glasnegatief stoomschip Sophia te Zoutkamp
148.
149.
150. Fotoalbum met personen waarvan namen en herkomst onduidelijk zijn.
151.  Foto’s van boerderijen en landbouwactiviteiten (6 stuks) 
152. Ansichten, dorpsgezichten van Eenrum, Hornhuizen, Kloosterburen, Leens, Warfhuizen en Wehe-den Hoorn.

153. Videoband ter gelegenheid van jubileum pastoor Vernooy in augustus 1948 in 1 video Kloosterburen kopie door GAVA van oude film aangeboden door de heer Lammerts op 22 januari 1999 *       * aanwezig zijn 2 exemplaren  *
154. Videoband getiteld Het gezicht van Nederland – De Marne 1992 van NOS1 video
155. Film van het dorp Ulrum gemaakt omstreeks 1935 welke is overgezet op 1 video
Videoband, * aangeboden in november 2000 door de familie Oderwald waarvan de vader tussen 1928 en 1939 huisarts is geweest in Ulrum *

— Dia’s enkele dozen
NB  Afzonderlijk geplaatst.

Bestuurlijke stukken en verslagen van andere verenigingen / organisaties

156. Reglement en catalogus der Landbouwbibliotheek van de Vereeniging ter
Bevordering van de Landbouw en Nijverheid te Leens, 1915.
157. Statuten van de Vereniging Het Ommelander Museum voor Landbouw en Ambacht te Leens, 1957.
158. Verslagen inzake het Volksgebouw aan de Hogeweg in Kruisweg, 1943-1976.
159. Gedeelte van de notulen van de Noordelijke Christelijke Landarbeidersbond afdeling Zuurdijk opgetekend door K. Koning, 1947-1957
160. Vereniging voor Volksvermaken Leens – verslagen, krantenknipsels enzovoorts, 1947-1957.
161. Kasboek van de Vereniging Het Groene Kruis Kloosterburen, 1937-1953
162. Vereniging ter bevordering van Landbouw en Nijverheid Leens met stukken rond verschijning van het Gedenkboek Nijverheid
163. De Sociëteit Amicitia te Leens door dr. L.H. Bruins, omstreeks 1985.
Doelstelling was om het gezellig verkeer van de leden onderling te bevorderen door op gezette tijden ledenvergaderingen te houden.
1. Reglementen, 1865-1873, 1931 (herzien 1937 en 1952) en 1967. 
2.  Register van ontvangsten en uitgaven, 1874-1882.
3-6. Verslagen van jaarlijkse ledenvergaderingen, feestavonden, financiële  jaaroverzichten, 1883-1980.
   3. 1883-1906.
   4. 1908-1948
   5. 1948-1974
   6. 1975-1980
   7-9.      Kasboeken, 1937-1980.
  7. 1937-1961.                         
  8. 1962-1977.                         
  9. 1978-1980.
10. Stukken betreffende jaarlijkse staten van inkomsten en uitgaven 1945-1964.
11. Register houdende overzichten van gehouden kaartavonden met overzichtslijst wisselbeker, 1953-1964.
12. Ledenlijst. plm. 1970-1980.
13. Receptieregister van het 100-jarig bestaan op 21 november 1964.
14. Verslag van de geschiedenis van de Sociëteit Amicitia – dr. L.H. Bruins in 1984, 1985.
NB. Gepubliceerd in bijgesloten Bulletin van de Historische Kring De Marne

164. Stukken betreffende de Onderlinge Veeverzekering-Maatschappij, 1967-1979
– Notulen, 1967-1979
– Reglementen
– Losse stukken
165. Verzameling antiquarische boeken c.a.
–  Iets uit de geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden          1889
– Tafels ter herleiding van de Oude landmaten welke in de provincie Groningen enz., 1823
 – Het leven en de Krijgsbedrijven van David Hendriks Baron Chassé, 1849
–  Berekening van Huurwaarde en Interest, 1837
–  Boven lucht en wolken of een Togtje door het wereldruim, 1857
– Pengeschreven opgave van prijzen van producten en goederen, omstr. 1788-1790

–.   Stukken betreffende de brandwaarborgmaatschappij gevestigd te Houwerzijl.      
NB  Zie nummer D 118.       

  1. Bibliotheek Leesgezelschap Leens

–.  De geschiedenis van het Leesgezelschap Leens van 1790-1950 van J.S. van Weerden, Zuurdijk, 1950. gedrukt bij Ozinga te Leens.  

NB  Exemplaar zie nummer C 17    

  1. Verzameling banden en boeken welke deel uitmaakten van de bibliotheek.
  2. Verzameling almanakken ter bevordering van kennis en goeden smaak, uitgegeven door het Departement Leens tot Nut van ’t Algemeen 1833-1845 1 pak

NB  Niet compleet.