2018

Jaarverslag 2018 periode 22 februari 2018 t/m 21 februari 2019

ALGEMEEN
Het bestuur kijkt met plezier terug op de activiteiten en de belangstelling van onze leden in het jaar 2018

LEDENTAL
Het jaar 2018 is afgesloten met ca. 150 leden. Van een vijftal leden hebben wij een bericht van overlijden ontvangen: dhr. en mevr. Zoeter, Kloosterburen, dhr. Sligter, Leens; mevr. Heidema, Zoutkamp;
dhr. Huisman uit den Andel

BIJEENKOMSTEN van het afgelopen jaar
22 februari: Jaarvergadering Café-restaurant Hoornstertil te Wehe-den Hoorn.
Na de pauze lezing door dhr. Gramsbergen en van Wijnen uit Rottum over de door hun ontwikkelde methode van archeologisch bodemonderzoek.

27 maart: Openbare bijeenkomst Werkvoorziening Kamp de Slikken, Westernieland
Lezing door mevr. Margriet en mevr. Alina Dijk
Op deze avond, georganiseerd in de kantine van de voormalige werkgemeenschap hebben we ruim 150 gasten mogen verwelkomen!

26 april: leden Hist. Kring en vrienden verhildersum
Lezing door mevr. Stieneke van der Wal over landschapstuinen

Zaterdag 19 mei: excursie het Hoogeland Museum en bezichtiging onderwerp van de lezing, gehouden tijdens de algemene ledenvergadering betr. bodemonderzoek klooster Rottum

18 september: Openbare bijeenkomst in ‘Ontmoetingscentrum Geref. kerk’ te Ulrum.
Lezing door dhr. Marco Glastra, Onderwerp: Groninger landschap langs kuststreek

18 oktober: Bijeenkomst in C.R. Hoornstertil te Wehe den Hoorn.
Dhr. Ties Groenewold. Dia’s en lezing over Rottumeroog in oorlogstijd

20 november: Openbare bijeenkomst in het Ontmoetingscentrum te Ulrum.
Dhr. Anne Doedens: De Watergeuzen, begin van de 80-jarige oorlog, rol van Noord Nederland

REDACTIE VAN DE MERNEMAP
De leden van de redactie zijn: dhr. A. Gunnink, mevr. J. Koning-Hoeksema, mevr. T. Woldringh,
Dhr. J.Russchen. Mevr. T. Beukema-Deemter; dhr. W. Bastiaanse is bestuursgedelegeerde.

UIT HET BESTUUR
Het bestuur bestaat uit: Menne van Dijk(voorzitter), Henk Lever (penningmeester), Alice Luth-Boonstra(secretaris).
De overige leden zijn: Paulien Berghuis; Tiny Doornbos, Wim Bastiaanse (aftredend), Koos Eising.
Henk Lever en Koos Eising blijven voorlopig zitting in het bestuur houden

Het bestuur heeft 7 keer vergaderd, steeds bij één van de leden thuis.
Het archief is inmiddels overgebracht van het gemeentehuis naar ons nieuw onderkomen in het voorhuis van de boerderij Welgelegen. Deze ruimte zal grondig moeten worden gerestaureerd. Diverse fondsen zijn aangeschreven voor een financiële bijdrage. Ook de leden zijn gevraagd om een extra bijdrage t.b.v. de verbouwing en inrichting van ons archief/toekomstig documentatiecentrum te doneren.

Niekerk, februari 2019 Alice Luth-Boonstra