J aarverslag 2018 periode 22 februari 2018 t/m 21 februari 2019

ALGEMEEN
Het bestuur kijkt met plezier terug op de activiteiten en de belangstelling van onze leden in het jaar 2018

LEDENTAL
Het jaar 2018 is afgesloten met ca. 150 leden. Van een vijftal leden hebben wij een bericht van overlijden ontvangen: dhr. en mevr. Zoeter, Kloosterburen, dhr. Sligter, Leens; mevr. Heidema, Zoutkamp;
dhr. Huisman uit den Andel

BIJEENKOMSTEN van het afgelopen jaar
22 februari: Jaarvergadering Café-restaurant Hoornstertil te Wehe-den Hoorn.
Na de pauze lezing door dhr. Gramsbergen en van Wijnen uit Rottum over de door hun ontwikkelde methode van archeologisch bodemonderzoek.

27 maart: Openbare bijeenkomst Werkvoorziening Kamp de Slikken, Westernieland
Lezing door mevr. Margriet en mevr. Alina Dijk
Op deze avond, georganiseerd in de kantine van de voormalige werkgemeenschap hebben we ruim 150 gasten mogen verwelkomen!

26 april: leden Hist. Kring en vrienden verhildersum
Lezing door mevr. Stieneke van der Wal over landschapstuinen

Zaterdag 19 mei: excursie het Hoogeland Museum en bezichtiging onderwerp van de lezing, gehouden tijdens de algemene ledenvergadering betr. bodemonderzoek klooster Rottum

18 september: Openbare bijeenkomst in ‘Ontmoetingscentrum Geref. kerk’ te Ulrum.
Lezing door dhr. Marco Glastra, Onderwerp: Groninger landschap langs kuststreek

18 oktober: Bijeenkomst in C.R. Hoornstertil te Wehe den Hoorn.
Dhr. Ties Groenewold. Dia’s en lezing over Rottumeroog in oorlogstijd

20 november: Openbare bijeenkomst in het Ontmoetingscentrum te Ulrum.
Dhr. Anne Doedens: De Watergeuzen, begin van de 80-jarige oorlog, rol van Noord Nederland

REDACTIE VAN DE MERNEMAP
De leden van de redactie zijn: dhr. A. Gunnink, mevr. J. Koning-Hoeksema, mevr. T. Woldringh,
Dhr. J.Russchen. Mevr. T. Beukema-Deemter; dhr. W. Bastiaanse is bestuursgedelegeerde.

UIT HET BESTUUR
Het bestuur bestaat uit: Menne van Dijk(voorzitter), Henk Lever (penningmeester), Alice Luth-Boonstra(secretaris).
De overige leden zijn: Paulien Berghuis; Tiny Doornbos, Wim Bastiaanse (aftredend), Koos Eising.
Henk Lever en Koos Eising blijven voorlopig zitting in het bestuur houden

Het bestuur heeft 7 keer vergaderd, steeds bij één van de leden thuis.
Het archief is inmiddels overgebracht van het gemeentehuis naar ons nieuw onderkomen in het voorhuis van de boerderij Welgelegen. Deze ruimte zal grondig moeten worden gerestaureerd. Diverse fondsen zijn aangeschreven voor een financiële bijdrage. Ook de leden zijn gevraagd om een extra bijdrage t.b.v. de verbouwing en inrichting van ons archief/toekomstig documentatiecentrum te doneren.

Niekerk, februari 2019 Alice Luth-Boonstra

Het jaarverslag over 2017

ALGEMEEN
Het bestuur kijkt met plezier terug op de activiteiten en de belangstelling van onze leden in het jaar 2017

LEDENTAL
Het jaar 2016 is afgesloten met ca. 150 leden, een vijftal leden heeft het lidmaatschap opgezegd,
Vier personen hebben zich nieuw aangemeld, voor zover ons bekend is er één lid overleden;
dhr. Bouwko Knol uit Leens

BIJEENKOMSTEN van het afgelopen jaar
16 februari: Jaarvergadering Café-restaurant Hoornstertil te Wehe-den Hoorn.
Na de pauze hield dhr. Frits van Horn een lezing over de voormalige verdedigingswerken en het behoud van militair erfgoed door de stichting Menno van Coehoorn

30 maart: Openbare bijeenkomst samen met kring Eenrum.
Dhr, Kester Freriks hield een lezing genaamd: Kleuren van het wad en vogels in het Noorden.
Aan de orde kwamen o.m. de geschiedenis van de Waddenzee, plannen voor inpoldering e.d.

21 april: excursie/rondleiding  Op deze datum stond eerst een bezoek aan de kerk van Zuurdijk gepland met een rondleiding en uitleg over het kerkhof.  Vanwege de slechte te verwachten weersomstandigheden is deze excursie verplaatst naar vrijdag 23 juni, op deze datum hebben wij  op uitnodiging van mevr. Annette Broekhuizen een zeer geslaagde en informatieve middag in Zuurdijk gehad.

2 mei: Lezing voor  leden van de Historische Kring de Marne, vrienden landgoed Borg Verhildersum en leden Historische vereniging Eenrum, als eerdere datum was 16 mei genoemd .
Prof.dr.Reinders hield deze avond een lezing over de eerder dit jaar uitgegeven historische atlas ‘de kaart van Beckering”

21 september: Openbare bijeenkomst in ‘Ontmoetingscentrum Geref. kerk’ te Ulrum. Lezing door
dhr. Mans Schepers  over archeologie en bodemonderzoek bij o.a. Ulrum en omgeving.

 17 oktober: Bijeenkomst in C.R. Hoornstertil te Wehe den Hoorn. Mevr. Margriet Fokken hield een lezing over de geschiedenis van de slavernij in de Marne en Groningen en wat daar nu nog van zichtbaar is.

 16 november: Openbare bijeenkomst in het Ontmoetingscentrum te Ulrum.
Dhr. Eddie van Roon hield een lezing over de beleving van de dienstplicht in de 19e eeuw.

REDACTIE VAN DE MERNEMAPDe leden van de redactie zijn: dhr. A. Gunnink, mevr. J. Koning-Hoeksema,  mevr. T. Woldringh,Dhr. J.Russchen. Mevr. T. Beukema-Deemter;  dhr. W. Bastiaanse  is bestuursgedelegeerde.

UIT HET BESTUUR

Het bestuur bestaat uit: Evert Koopmans (voorzitter),  Henk Lever (penningmeester), Alice Luth-Boonstra(secretaris).De overige leden zijn:  Paulien Berghuis; Tiny Doornbos, Wim Bastiaanse, Koos Eising.

Het bestuur heeft 5 keer, steeds bij één van de leden thuis, vergaderd.
Momenteel wordt er nog intensief overleg gevoerd met Verhildersum  over het onderbrengen van het archief van de Hist.Kring op een nieuwe locatie. Gedacht en gewerkt wordt aan een geschikte ruimte gelegen in het voormalige woonhuis van de Museum boerderij.
Betr. de uitgave van het Bedrijvenboek De Marne: hierover zijn de besprekingen met uitgeverij Profiel
momenteel in een vergevorderd stadium.

Niekerk, februari 2018      Alice Luth-Boonstra